DET SOVJET-AFGHANSKA KRI­GET

DE­CEM­BER 1979–FEB­RU­A­RI 1989, AF­GHA­NIS­TAN

Kalla kriget - - Nyckelhändelser -

Un­der nio år var Sov­je­tu­ni­o­nen fast i ett krig mel­lan Af­gha­ni­stans kom­mu­nis­tis­ka re­ge­ring och upp­ro­ris­ka re­bell­grup­per som stöt­ta­des av USA. Det var yt­ter­li­ga­re ett om­bud­s­krig som skul­le vi­sa att spän­ning­ar­na mel­lan kal­la kri­gets ri­va­ler fortfarande fanns i högs­ta grad och det kos­ta­de in­te bara Sov­je­tu­ni­o­nen mil­jon­tals ru­bel ut­an sys­sel­sat­te även tu­sen­tals sol­da­ter i vad som kal­la­des Sov­je­tu­ni­o­nens Vi­et­nam. Sov­je­tis­ka styr­kor drogs så små­ning­om till­ba­ka av Mi­chail Gor­batjov när det stod klart att det var ett krig som Sov­je­tu­ni­o­nen helt en­kelt in­te kun­de vin­na. Det an­ses va­ra en ut­lö­san­de fak­tor till Sov­je­tu­ni­o­nens kom­man­de sön­der­fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.