PERESTROJKA OCH GLASNOST

1985, SOV­JE­TU­NI­O­NEN

Kalla kriget - - Nyckelhändelser -

Med Mi­chail Gor­batjov kom pe­restroj­kan – en om­struk­tu­re­ring av Sov­je­tu­ni­o­nens po­li­tis­ka och eko­no­mis­ka sy­stem av kom­mu­nist­par­ti­et – samt glasnost, ökad öp­pen­het. Det fanns de in­om par­ti­et som mot­sat­te sig så­da­na re­for­mer men det öpp­na­de upp Sov­je­tu­ni­o­nen för in­ter­na­tio­nel­la mark­na­der sam­ti­digt som prin­ci­pen om so­ci­a­lism be­hölls. Det gjor­de ock­så att Gor­batjov kun­de upp­nå sitt mål om att Ryss­land skul­le kom­ma ifatt si­na mot­par­ter i väst. Det ingav en käns­la av att för­änd­ring och väl­stånd var möj­ligt och de av­slapp­na­de reg­ler­na in­ne­bar att Sov­je­tu­ni­o­nen i mind­re grad för­li­ta­de sig på cent­ra­li­se­rad pla­ne­ring. Sa­tel­lit­sta­ter­na bör­ja­de ock­så kän­na sig fri­a­re i den här nya, del­vis mix­a­de eko­no­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.