VÄGEN TILL MAK­TEN

Kalla kriget - - Ursprung -

KON­TAKT MED LENIN

När Lenin halvt om halvt gick i pen­sion age­ra­de Sta­lin som hans mel­lan­hand mot om­värl­den, med oö­ver­träf­fad till­gång till den sjuk­li­ge le­da­ren. Sta­lin an­vän­de det till sin för­del ef­ter hans död, ge­nom att upp­hö­ja Lenin till en guds­lik­nan­de fi­gur och sig själv som hans lo­ja­la an­häng­a­re.

PO­LI­TIS­KA AL­LI­AN­SER

Sta­lin kun­de upp­rät­ta al­li­an­ser med de vik­ti­gas­te per­so­ner­na in­om kom­mu­nist­par­ti­et och er­sät­ta si­na fi­en­der med per­so­ner som var lo­ja­la. På grund av det för­hind­ra­des av­slö­jan­det av Le­nins tes­ta­men­te, ett do­ku­ment skri­vet av Lenin där han krä­ver Stal­ins av­sked.

Tre vik­ti­ga an­led­ning­ar till att man­nen av stål kom till mak­ten.

SKRÄCKVÄLDE

Sta­lin kun­de iso­le­ra och kas­ta ut de par­ti­med­lem­mar som in­te höll med ho­nom. Det här blev se­na­re en bru­tal re­gim med fäng­el­se­straff och av­rätt­ning­ar. Skräc­ken det med­för­de gjor­de att hans auk­to­ri­tet säl­lan el­ler ald­rig ifrå­ga­sat­tes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.