STA­LIN

Kalla kriget - - Ursprung -

Han an­vän­de sig av kom­mu­nis­men för att stär­ka sin egen makt och an­såg att Ryss­land måd­de bäst av en stark le­da­re.

Han vil­le ut­plå­na bor­gar­klas­sen och allt mot­stånd in­om ar­be­tar­klas­sen, och tog där­för till stat­ligt

våld.

Som fö­re­språ­ka­re för ”so­ci­a­lism i ett land” an­såg Sta­lin att Sov­je­tu­ni­o­nen hell­re skul­le byg­ga upp kom­mu­nis­men i de Sov­jet­kon­trol­le­ra­de

län­der­na än att upp­munt­ra till en mer svår­han­ter­lig, världs­om­spän­nan­de

re­vo­lu­tion.

Han vil­le snabbt in­dust­ri­a­li­se­ra eko­no­min och sat­te allt jord­bruk

un­der sta­tens kon­troll. Bön­der­na tving­a­des le­va i kol­lek­tiv och sä­des­för­råd, land,

ma­ski­ner och bo­skap be­slag­togs.

Mass­ut­rens­ning­ar ge­nom­för­des bland dem som ifrå­ga­sat­te Sta­lin el­ler som äg­na­de sig åt re­vo­lu­tio­närt be­te­en­de. Han an­såg att po­li­tiskt för­tryck av fol­ket

var nöd­vän­digt för att för­hind­ra att Sov­je­tu­ni­o­nen föll

sam­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.