TA­LET OM JÄRN­RI­DÅN

Kalla kriget - - Ursprung -

Den 5 mars 1946, vid West­mins­ter Col­lege i Ful­ton, Mis­sou­ri, USA, gav den brit­tis­ke pre­miär­mi­nis­tern ett av de ti­di­gas­te till­kän­na­gi­van­de­na om kal­la kri­get.

Me­dan pre­si­dent Har­ry S. Tru­man lyss­na­de in­ten­sivt ta­la­de Chur­chill, som för­lo­rat om­va­let året in­nan, ut­för­ligt in­för åhö­rar­na om be­ho­vet av ett nä­ra för­hål­lan­de mel­lan Stor­bri­tan­ni­en och USA.

Han för­kla­ra­de att det fanns: ”ingen­ting som de be­und­rar så myc­ket som styr­ka och det finns ing­et som de har mind­re re­spekt för än mi­li­tär svag­het.” Chur­chill an­kla­ga­de Sov­je­tu­ni­o­nen för de­ras po­li­tik i Ös­teu­ro­pa och var­na­de för fort­sat­ta in­sat­ser för att spri­da kom­mu­nis­men.

I väl av­väg­da or­da­lag på­pe­ka­de han: ”Från Stet­tin i Ös­ter­sjön till Tri­es­te i Adri­a­tis­ka ha­vet har en järn­ri­då sänkts ner över kon­ti­nen­ten.” Ome­del­bart spred sig ut­tryc­ket ”järn­ri­då” för att iden­ti­fi­e­ra det ös­teu­ro­pe­is­ka om­rå­det som kon­trol­le­ra­des av kal­la kri­gets motsättningar.

Den ti­di­ga­re pre­miär­mi­nis­tern Winston Chur­chill myn­ta­de ut­tryc­ket ”järn­ri­dån” för att be­skri­va det de­la­de Eu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.