JÄRN­RI­DÅN FAL­LER

Kalla kriget - - Ursprung -

Sov­je­tu­ni­o­nen led oer­hör­da för­lus­ter un­der and­ra världs­kri­get, och ef­tersom se­gern satt så hårt in­ne var pre­miär­mi­nis­ter Jo­sef Stal­ins kom­mu­nistre­gim be­stämd med att skyd­da na­tio­nens sä­ker­het från en fram­ti­da in­va­sion från väst­län­der­na. Sov­je­ter­na ut­ö­ka­de sitt in­fly­tan­de i de om­rå­den som oc­ku­pe­ra­des av Rö­da ar­mén vid krigs­slu­tet. Sovjet vil­le kon­so­li­de­ra si­na krigs­vins­ter ge­nom att in­stal­le­ra un­der­ly­dan­de kom­mu­nistre­ge­ring­ar i Ös­teu­ro­pa, bi­be­hål­la en över­väl­di­gan­de över­läg­sen­het när det gäll­de väp­na­de styr­kor på kon­ti­nen­ten och ut­ö­ka det kom­mu­nis­tis­ka in­fly­tan­det till and­ra om­rå­den med ut­tryck­li­ga och hem­li­ga me­del.

POLSKT PER­SPEK­TIV

Den sov­je­tis­ka Rö­da ar­mén oc­ku­pe­ra­de Polen un­der sin marsch väs­terut ge­nom Eu­ro­pa och ut­plå­na­de sam­ti­digt allt or­ga­ni­se­rat mot­stånd mot en pro­kom­mu­nis­tisk re­ge­ring. Po­lens fram­tid var en vik­tig frå­ga un­der

Jal­ta­kon­fe­ren­sen vå­ren 1945. Även om pre­miär­mi­nis­ter Jo­sef Sta­lin gav för­säk­ring­ar om fria val in­om rim­lig tid upp­fyll­des ald­rig hans löf­ten. VÄP­NA­DE STYR­KOR I UNGERN

Pro-sov­je­tis­ka Pro- sov­je­tis­ka po­li­tis­ka ma­növ­rar re­sul­te­ra­de i att en kom­mu­nistre­gim in­stal­le­ra­des i Ungern un­der det se­na 1940-ta­let. 1940- ta­let. Även om lan­det låg in­om sfä­ren för sov­je­tisk på­ver­kan re­sul­te­ra­de ett miss­nö­je bland be­folk­ning­en i öp­pet uppror 1956. Ge­nom att skic­ka strids­vag­nar och sol­da­ter från Rö­da ar­mén slogs upp­ro­ret ner. VÄX­AN­DE ORO I GRE­KLAND

Un­der det se­na 1940- 1940-ta­let ta­let ge­nom­för­de kom­mu­nis­tis­ka pa­ra­mi­li­tä­ra styr­kor, som ti­di­ga­re sla­gits mot na­zis­ter­na un­der and­ra världs­kri­get, ett uppror mot Gre­klands val­da re­ge­ring. Sovjet stöd­de upp­ro­ret trots tys­ta ga­ran­ti­er om ic­ke- ic­ke-in­gri­pan­de. in­gri­pan­de. In­led­nings­vis gav brit­tisk och se­na­re ame­ri­kansk hjälp de pro- pro-de­mo­kra­tis­ka de­mo­kra­tis­ka re­ge­rings­styr­kor­na möj­lig­het att så små­ning­om kvä­sa upp­ro­ret.

KOMMUNISTKUPP I TJECKOSLOVAKIEN Med ett to­talt sovjetiskt stöd tog kom­mu­nist­par­ti­et i Tjeckoslovakien mak­ten över lan­det i en stats­kupp i feb­ru­a­ri 1948. Hän­del­sen skyn­da­de på väs­teu­ro­pe­is­ka in­sat­ser för att bil­da na­tio­nen Väst­tyskland, hej­da...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.