LI­VET PÅ HAR­RY S. TRU­MANS TID

Kalla kriget - - Ursprung -

MEDBORGERLIGA RÄT­TIG­HE­TER

Trots Tru­mans bak­grund in­såg han att hans fö­re­trä­da­re ha­de va­rit trög när det gäll­de medborgerliga rät­tig­he­ter. Han ut­såg en med­bor­gar­rätts­kom­mis­sion och se­na­re lag­stift­ning gav upphov till en re­volt vid de­mo­kra­ter­nas kon­vent 1948 när ”Dixiecrats” sam­la­des runt gu­ver­nö­ren från South Ca­ro­li­na, J. Strom Thur­mond, en väl­känd kon­ser­va­tiv po­li­ti­ker som var kri­tisk mot Tru­man.

LEVNADSSTANDARDEN

Tru­manå­ren ka­rak­tä­ri­se­ra­des av ett ald­rig ti­di­ga­re skå­dat över­flöd: den na­tio­nel­la pro­duk­tio­nen år 1946 dub­ble­ra­des på ett de­cen­ni­um. 1951 åt en van­lig ame­ri­kansk fa­milj två och ett halvt ton mat: ett ame­ri­kanskt barn 1950 var 6,35 cen­ti­me­ter läng­re än ett barn år 1900.

HOL­LY­WOOD OCH HUAC

När kom­mit­tén för oamerikanska aktiviteter var på krigs­sti­gen i ok­to­ber 1947, då de be­stämt sig för att ut­ra­de­ra allt på­stått kom­mu­nis­tiskt in­fly­tan­de i Hol­ly­wood, kun­de de för­li­ta sig på hjälp från re­ak­tio­nä­ra stu­di­o­che­fer som Jack War­ner, Lou­is B. May­er och Walt Dis­ney för att näm­na någ­ra.

AR­BE­TA­RE OCH CHEFER

In­du­stri­kon­flik­ter, som va­rit vi­lan­de un­der krigs­å­ren, flam­ma­de upp på nytt. I en strejk i stål­in­du­strin i ja­nu­a­ri 1946 togs 800 000 ar­be­ta­re ut och det följ­des av en strejk i ko­l­in­du­strin i april och en järn­vägs­strejk i maj. I tillägg till in­fla­tio­nen bidrog strej­ker­na till hård kri­tik mot De­mo­kra­ter­na i mel­lanårsva­let 1946.

FÖ­RE DET­TA SOL­DA­TER

Hund­ra­tu­sen­tals mi­li­tä­rer åter­vän­de hem och bil­da­de fa­milj: efterkrigstidens ”ba­by­boom” skul­le få sto­ra eko­no­mis­ka och so­ci­a­la kon­se­kven­ser un­der de kom­man­de år­tion­de­na. Tru­man vil­le även föl­ja upp

FDR:s New De­al med re­formpa­ket in­om sys­sel­sätt­ning, häl­sa, ut­bild­ning och för­säk­ring som han kal­la­de Fair De­al, trots starkt re­pu­bli­kanskt mot­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.