ATOMBOMBERNA

Kalla kriget - - Ursprung -

Be­slu­tet att släp­pa atom­bom­ber mot kej­sar­dö­met Ja­pan har all­tid va­rit Tru­mans mest kon­tro­ver­si­el­la po­li­tis­ka be­slut. De­to­na­tio­ner­na i Hi­ros­hi­ma och Na­ga­sa­ki dö­da­de minst 130 000 ci­vi­la ja­pa­ner och läm­na­de kvar ett lång­va­rigt spår av ra­di­o­ak­ti­va för­ore­ning­ar. Det har häv­dats att Tru­mans en­da al­ter­na­tiv till atom­bom­ben skul­le ha va­rit en bru­tal ö-för-ö-in­va­sion av Ja­pan, vil­ket skul­le ha kostat hund­ra­tu­sen­tals unga ame­ri­ka­ner li­vet när mil­jo­ner fa­na­tis­ka un­der­så­tar sam­la­des på kej­sa­rens si­da. Men vå­ren 1945 skars

Ja­pan av från de syd­osta­si­a­tis­ka ol­je­lag­ren, dess flot­ta gick på knä­na, dess hav och him­mel låg öpp­na för an­fall och flyg­vap­net var re­du­ce­rat till de­spe­ra­ta ka­mi­ka­ze­an­fall. Ti­di­ga­re hem­lig­stämp­la­de do­ku­ment an­ty­der att Tru­man och hans råd­gi­va­re upp­skat­tat att man med en be­läg­ring och blockad till havs kom­bi­ne­rat med ic­ke-kärn­va­pen­bomb­ning­ar åt­minsto­ne ha­de chan­sen att tvinga fram en ja­pansk ka­pi­tu­la­tion in­nan no­vem­ber och in­le­da den fö­re­slag­na Ope­ra­tion Olym­pic, in­va­sio­nen av Kyus­hu. Men and­ra ti­di­ga­re hem­lig­stämp­la­de do­ku­ment av­slö­jar att Sta­lin, i strid mot Jal­ta-över­ens­kom­mel­sen, vil­le att hans snabbt avan­ce­ran­de styr­kor skul­le oc­ku­pe­ra Hok­ka­i­do. Dess­utom slu­ta­de Rö­da ar­mén in­te att avan­ce­ra för­rän den of­fi­ci­el­la ja­pans­ka ka­pi­tu­la­tio­nen kom den 2 sep­tem­ber och de re­dan kon­trol­le­ra­de sto­ra de­lar av Man­chu­ri­et och Korea. Atombomberna stod näs­tan i mind­re grad för and­ra världs­kri­gets slut och mer för kal­la kri­gets in­led­ning, den ul­ti­ma­ta ges­ten från den ame­ri­kans­ka mi­li­tä­ren, fram­ta­gen för att ska­ka om Sovjet.

Ett svamp­for­mat kärn­va­pen­moln sti­ger över Hi­ros­hi­ma i augusti 1945.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.