NORD­KO­REA OCH DET KI­NE­SIS­KA IN­BÖR­DES­KRI­GET

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

In­nan Ki­nas läg­li­ga in­gri­pan­de i Koreakriget ha­de Nord­ko­rea hjälpt dem un­der en ohygg­lig in­bör­des­kon­flikt.

Ord­fö­ran­de Ma­os be­slut att hjäl­pa Nord­ko­rea i kri­get mot sitt grann­land och väst­styr­kor­na kan ha tett sig som en mi­li­tär över­rask­ning, men det var re­sul­ta­tet av ett för­hål­lan­de som grun­dats i en an­nan kon­flikt. När den ny­bil­da­de De­mo­kra­tis­ka folk­re­pu­bli­ken Korea tit­ta­de över sin nor­ra gräns mot Folk­re­pu­bli­ken Ki­na såg de ett stör­re kom­mu­nist­land in­dra­get i en in­bör­des­kon­flikt som hotade att sli­ta sön­der lan­det.

Själ­va kri­get, som ut­käm­pa­des mel­lan KKP (Ki­nas kom­mu­nis­tis­ka par­ti) och Ku­o­min­tang (na­tio­na­lis­ter­na) från 1927 och fram­åt, upp­hör­de när Ja­pan in­va­de­ra­de 1937 och in­tog Man­chu­ri­et un­der and­ra världs­kri­get, men åter­upp­togs strax ef­ter krigs­slu­tet när de två ri­va­li­se­ran­de re­ge­ring­ar­na stred om den över­gri­pan­de mak­ten över Ki­nas fram­tid. När Nord­ko­rea såg si­na kom­mu­nis­tis­ka kam­ra­ter stri­da mot ki­ne­sis­ka na­tio­na­lis­ter bör­ja­de de skic­ka för­nö­den­he­ter och kom­mu­nist­sol­da­ter till de­ras styr­kor i Man­chu­ri­et, och hjälp­te så små­ning­om Mao och KKP att be­seg­ra na­tio­na­lis­ter­na i slu­tet av 1949.

Nord­ko­re­as in­gri­pan­de var kanske in­te det mest dra­ma­tis­ka dra­get, men den ny­bil­da­de Folk­re­pu­bli­ken Ki­na glöm­de in­te ges­ten. Som tack åter­sän­de Mao mel­lan 50 000 och 70 000 ko­re­ans­ka ve­te­ra­ner som tjä­na­de i Fol­kets be­fri­el­se­ar­mé för att stär­ka de nord­ko­re­ans­ka ar­mé­er­na

(ett bi­drag som skul­le tjä­na Nord­ko­rea väl i den kom­man­de kon­flik­ten). Ki­na lo­va­de ock­så att stöt­ta Nord­ko­rea om de skul­le bli in­va­de­ra­de – en fak­tor som skul­le sät­tas in när den kom­man­de in­va­sio­nen vän­des emot Nord­ko­rea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.