ALL­MÄN VÄRNPLIKT

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

1948 kräv­de ett be­slut i Se­lecti­ve Ser­vices att al­la ame­ri­kans­ka män mel­lan 18 och 26 år skul­le re­gi­stre­ra sig för 21 må­na­der av ak­tiv tjänst samt fem års re­serv­tjänst. Sam­ma år be­slu­ta­de National Ser­vice i Stor­bri­tan­ni­en att män mel­lan 17 och 21 år skul­le tjänst­gö­ra i de väp­na­de styr­kor­na, även om un­dan­tag med­gavs för vik­ti­ga syss­lor som jord­bruk, gruv­drift och han­dels­flot­tan.

1958, två år in­nan National Se­vice la­des ner, var över 100 000 brit­tis­ka sol­da­ter – en sjun­de­del av he­la styr­kan – sta­tio­ne­rad i Mel­la­nöstern el­ler Asi­en, även om ar­méns stor­lek skul­le krym­pa av­se­värt un­der 1980-ta­let.

National Ser­vice sat­te of­ta unga brit­tis­ka män i kal­la kri­gets front­lin­je: 1965 ha­de 64 000 sol­da­ter sta­tio­ne­rats i Väst­tyskland sam­ti­digt som det fö­re­kom di­rek­ta kon­fron­ta­tio­ner med kom­mu­nist­styr­kor i Ma­laya (1948–1960) och Korea (1950–1953).

Un­der Vi­et­nam­kri­get kun­de en rad se­na­re­lägg­ning­ar gö­ra att en ung ame­ri­kan slapp ak­tiv tjänst. Det var så­dant som äk­ten­skap, psy­kisk in­sta­bi­li­tet, re­li­giös tro och col­le­ge­ut­bild­ning. Trots det upp­skat­tas det att de fles­ta av de 3,4 mil­jo­ner män som tjänst­gjor­de 1964–1975 var fri­vil­li­ga. In­kall­ning­en av­slu­ta­des 1973 ef­ter att oli­ka ut­vär­de­ring­ar vi­sat att en fri­vil­ligar­mé skul­le va­ra mer ef­fek­tiv.

Mi­li­tär­tjäns­ten in­ne­bar ett ”hett” kallt krig för mil­jon­tals unga män.

En re­kry­te­rings­af­fisch från 1971 som ska loc­ka fri­vil­li­ga att gå med i USA:s ar­mé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.