4 KÄN­DA KÄRNVAPENKRISER

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

KOREAKRIGET 1950–1953, KOREA

Med Ki­nas och Sov­jets god­kän­nan­de an­föll det kom­mu­nis­tis­ka Nord­ko­rea gran­nen i syd. Ge­ne­ral MacArt­hur, be­fäl över FN-styr­kor­na som skyd­da­de Syd­ko­rea, fö­re­språ­ka­de kärn­va­pen­an­fall mot Ki­na, men byt­tes ut.

1958–1961, ÖST­TYSKLAND

Sov­jets krav på att väst skul­le läm­na sta­den av­slogs och re­sul­te­ra­de i död­lä­get med Berlinmuren, ett fel­steg från en kon­flikt.

KUBANSKA MIS­SI­LER 1962, KU­BA

Sov­je­tis­ka krigs­far­tyg som frak­ta­de kärn­va­pen­be­styc­ka­de robotar när­ma­de sig ön. US Na­vy bloc­ke­ra­de dem och hotade med mi­li­tä­ra ak­tio­ner om de in­te vän­de till­ba­ka.

ABLE ARCHER 83

1983, VÄSTEUROPA

Den här tio da­gar långa Na­to-öv­ning­en fö­re­gicks av in­ter­na­tio­nel­la spän­ning­ar och över­ty­ga­de näs­tan Sov­je­tu­ni­o­nen om att ett rik­tigt kärn­va­pen­an­fall var på väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.