SÄL­JAN­DE PRO­PA­GAN­DA FÖR MASSORNA

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

Bå­de USA och Sov­je­tu­ni­o­nen an­vän­de en rad oli­ka pro­pa­gan­da­tek­ni­ker för att in­fil­tre­ra med­bor­gar­nas sin­nen för att skyd­da si­na ide­o­lo­gi­er.

Ef­tersom stri­den mel­lan USA och Sov­je­tu­ni­o­nen bygg­de på vitt skil­da ide­o­lo­gi­er var bå­da si­dor an­ge­läg­na om att fram­stäl­la den and­ra på värs­ta möj­li­ga sätt. De torg­för­de sin egen agen­da på en rad oli­ka sätt, och för­sök­te vi­sa sig själ­va som star­ka­re och mer se­ger­vis­sa med pro­pa­gan­da som sitt främs­ta va­pen i ett för­sök att kon­trol­le­ra si­tu­a­tio­nen.

I al­la hän­del­ser var bud­ska­pet tyd­ligt. Ame­ri­ka­ner­na häv­da­de att sov­je­ter­na var okun­ni­ga om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och följ­de ett ond­ske­fullt sam­hälls­sy­stem som gjor­de med­bor­gar­na till of­fer för ty­ran­niska kom­mu­nist­dik­ta­to­rer. Sov­je­ter­na fram­för­de en allom­fat­tan­de an­ti­ka­pi­ta­lis­tisk ide­o­lo­gi, där väst kri­ti­se­ra­des för att va­ra ett peng­a­fo­ku­se­rat och un­der­läg­set sam­häl­le, där ar­be­tar­na för­sla­va­des och sto­ra orätt­vi­sor be­gicks.

Sto­ra mäng­der peng­ar an­vän­des för att ska­pa och främ­ja de över­driv­na på­stå­en­den som pum­pa­des ut dag­li­gen. CIA upp­skat­ta­de att den sov­je­tis­ka pro­pa­gan­da­bud­ge­ten var så hög som 4 mil­jar­der dol­lar på 1980-ta­let, men ame­ri­ka­ner­na spen­de­ra­de ock­så många mil­jo­ner i si­na för­sök att på­ver­ka massorna med an­ti­kom­mu­nis­tis­ka bud­skap.

Det ver­ka­de va­ra sär­skilt vik­tigt att pro­pa­gan­dan präg­la­de po­pu­lär­kul­tu­ren. Se­ri­e­tid­ning­ar pub­li­ce­ra­des av den ame­ri­kans­ka sta­ten för att fö­ra fram sitt bud­skap: i till ex­em­pel Korea My Ho­me be­to­na­des an­led­ning­ar­na till var­för de ame­ri­kans­ka sol­da­ter­na be­höv­des i stri­den mot den kom­mu­nis­tis­ka ko­re­ans­ka fol­kar­méns ond­ske­ful­la am­bi­tio­ner. Det gjor­des även ett för­sök att åter­upp­väc­ka Cap­tain Ame­ri­ca, en su­per­hjäl­te som va­rit fram­gångs­rik i and­ra världs­kri­gets pro­pa­gan­da­strid.

Ame­ri­ka­ner­na an­vän­de även film, mu­sik, lit­te­ra­tur och te­le­vi­sion. Ett ti­digt ex­em­pel, Ma­ke Mi­ne Free­dom, var en tyd­lig pro­pa­gan­daa­ni­ma­tion om kal­la kri­get som an­vän­de sig av hu­mor för att för­mins­ka kom­mu­nis­men och hö­ja ka­pi­ta­lis­mens sta­tus. Men un­der 1950-ta­let kun­de knappt en ra­dio- el­ler tv-se­rie sän­das ut till lyss­nar­na och tit­tar­na ut­an att ge­nom­sy­ras av hur bra det gick för USA och dess kärn­fa­mil­jer som sam­häl­le. Till och med Ja­mes Bond blev ett va­pen i det här kri­get. Ian Fle­ming ska­pa­de ka­rak­tä­ren som en ”kom­mu­nist­dö­da­re”.

In­te ens fin­kul­tu­ren var im­mun mot pro­pa­gan­dan. CIA stöt­ta­de i hög grad, men i hem­lig­het, ame­ri­kans­ka ab­strakt­ex­pres­sio­nis­tis­ka konst­nä­rer, även de som var ti­di­ga­re kom­mu­nis­ter. De var de­spe­ra­ta att vi­sa på USA:s kul­tu­rel­la makt, och hur kre­a­ti­va och in­tel­lek­tu­ellt högt­stå­en­de de­ras in­vå­na­re var i jäm­fö­rel­se med de hårt håll­na sov­je­ter­na.

Det här ut­ö­ka­des till att an­ti­kom­mu­nis­tisk lit­te­ra­tur de­la­des ut på fö­re­tag, i sko­lor och på all­män­na plat­ser samt att över­ty­gan­de ra­di­osta­tio­ner som Vo­ice of Ame­ri­ca som sän­de bakom järn­ri­dån från 1947 fi­nan­si­e­ra­des som ett sätt att mot­sä­ga den sov­je­tis­ka pro­pa­gan­dan.

Det an­sågs nöd­vän­digt ef­tersom rys­sar­na kon­trol­le­ra­de me­di­er­na, in­klu­si­ve sta­tio­ner som Ra­dio Moskva, tv-ka­na­ler och bi­o­gra­fer (där Cen­tra­la fö­re­na­de film­stu­di­os och Kom­mit­tén för bi­o­graff­rå­gor höll hårt i tyg­lar­na). Det var olag­ligt att in­te hål­la med den sov­je­tis­ka doktrinen och USA fruk­ta­de mass­hjärn­tvätt ef­tersom sov­je­tisk pro­pa­gan­da hand­la­de li­ka myc­ket om att kon­trol­le­ra si­na med­bor­ga­re och att se till att and­ra kom­mu­nist­sta­ter var trog­na som det hand­la­de om att be­seg­ra ame­ri­ka­ner­na.

De som väg­ra­de rät­ta in sig i le­det arresterades, tor­te­ra­des, fängs­la­des och av­rät­ta­des. Sam­ti­digt gjor­de af­fi­scher­na re­klam för ett lyck­ligt liv med stark rysk iko­no­gra­fi och enk­la, lätt­smäl­ta bud­skap som man in­te ens be­höv­de be­härs­ka språ­ket för att för­stå. Lo­ja­li­tet – för bå­da si­dor – var av högs­ta vikt.

An­ti­kom­mu­nis­tis­ka slag­ord fyll­de en stor del av me­di­er­na – och påverkade även den brit­tis­ke iko­nen Ja­mes Bond, som här syns i ”Agent 007 ser rött”.

En ret­sam sov­je­tisk af­fisch som vi­sar fri­hets

gu­din­nan och kal­lar den ”den ame­ri­kans­ka de­mo­kra­tins skam­li­ga

va­ru­mär­ke”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.