EKO­NO­MIS­KA PÅ­TRYCK­NING­AR

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

Eko­no­miskt väl­stånd upp­skat­ta­des myc­ket, och det an­vän­des för att kon­trol­le­ra och do­mi­ne­ra al­li­e­ra­de och mot­stån­da­re.

Un­der kal­la kri­gets gång var USA och Sovjet bå­da i stånd att ut­rus­ta si­na al­li­e­ra­de med mi­li­tär och eko­no­misk hjälp. Det gjor­de det möj­ligt för dem att ut­ö­va på­tryck­ning­ar och på­ver­kan på det som kom­mit att bli två de­lar av värl­den. Men det fanns till­fäl­len då si­dor­na även kun­de ut­ö­va eko­no­mis­ka på­tryck­ning­ar på varand­ra: till ex­em­pel kri­gen i Vi­et­nam och Af­gha­nis­tan vi­sa­de sig kost­sam­ma, och det se­na­re var så eko­no­miskt för­la­man­de för Sov­je­tu­ni­o­nen att det sågs som en av hu­vud­or­sa­ker­na till lan­dets se­na­re kol­laps.

1982 ge­nom­för­des dock av väst­mak­ter­na ett verk­ligt – och fram­gångs­rikt – för­sök att ska­da den sov­je­tis­ka in­du­strin. CIA ha­de kom­mit över det som var känt som Fa­rewell-do­ku­men­ten, som var en lis­ta över sov­je­tis­ka agen­ter som ha­de i upp­drag att stjä­la och klo­na ame­ri­kansk pro­gram­va­ra för att byg­ga ke­mis­ka fa­bri­ker, rymd­far­kos­ter, va­pen­sy­stem med me­ra. By­rån be­slu­ta­de att det skul­le va­ra en bra idé – om än mo­ra­liskt och etiskt tvi­vel­ak­tig – att för­se un­der­rät­tel­se­of­fi­ce­ra­re med pro­gram­va­ra som in­ne­höll av­sikt­li­ga fel­ak­tig­he­ter.

De pla­ce­ra­de en lo­gisk bomb i ett kon­troll­sy­stem som sov­je­ter­na an­vän­de för den trans­si­bi­ris­ka na­tur­gas­led­ning­en. Den var ko­dad för att åter­stäl­la pump­has­tig­he­ter­na och ven­tilin­ställ­ning­ar­na för att pro­du­ce­ra ett högt tryck. Den fel­ak­ti­ga pro­gram­va­ran gav upphov till sto­ra, kost­sam­ma ex­plo­sio­ner som i slutän­dan ska­ka­de om den rys­ka eko­no­min ge­nom att från­ta dem peng­ar­na som kun­de ha kom­mit från gastill­gång­en.

Det är allt­så in­te kons­tigt att al­la de­tal­jer om ope­ra­tio­nen in­te kom fram för­rän 2004 – om det bli­vit känt vid tid­punk­ten kun­de det här eko­no­mis­ka sa­bo­ta­get lätt ha es­ka­le­rat till nå­got myc­ket vär­re.

En 50-ru­bel­se­del ut­fär­dad i Sov­je­tu­ni­o­nen 1982 – året då eko­no­min stört­dök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.