UT­VECK­LING AV BAN­BRY­TAN­DE TEK­NIK

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

Myc­ket tid, peng­ar och mö­da la­des på ut­bild­ning för att ska­pa en ar­bets­styr­ka som kun­de ta fram ban­bry­tan­de tek­nik.

För­u­tom an­sam­lan­det av va­pen fanns det en skryt­fak­tor för­knip­pad med tek­nik­fram­gång­ar­na på and­ra om­rå­den, in­klu­si­ve i kö­ket. För­u­tom att ge­nom­fö­ra ett gi­gan­tiskt hus­byg­ges­pro­gram un­der 1960-ta­let vil­le Sov­jets le­da­re, Nikita Chrusjtjov, fyl­la de små hem­men med tids­be­spa­ran­de, spek­ta­ku­lä­ra hjälp­me­del.

Han ha­de ska­kats om av vice­pre­si­dent Ri­chard Nixon 1959 un­der öpp­nan­det av den ame­ri­kans­ka na­tio­nalut­ställ­ning­en i So­kol­niki­par­ken i Moskva, där de ame­ri­kans­ka ut­stäl­lar­na ha­de byggt ett stort hus fyllt med im­po­ne­ran­de hjälp­me­del som för­enk­la­de li­vet för de bo­en­de. Ame­ri­ka­ner­na häv­da­de att al­la i USA ha­de råd att kö­pa sig så­da­na hem.

I för­hopp­ning om att ko­pi­e­ra sti­len i ett 50-talskök, med dess ut­rust­ning och djär­va fär­ger, och hö­ja levnadsstandarden för sov­je­tis­ka med­bor­ga­re – som ha­de det gans­ka elän­digt i jäm­fö­rel­se – bör­ja­de kom­mu­nis­ter­na om­vand­la mi­li­tä­ra fa­bri­ker till lek­saks- och hus­hålls­ut­rust­nings­fa­bri­ker för ra­di­o­ap­pa­ra­ter, mo­der­na damm­su­ga­re och tvätt­ma­ski­ner i väst­lig stil.

Vid sam­ma tid­punkt la­des myc­ket peng­ar på ut­bild­ning. Det fanns myc­ket stats­fi­nan­si­e­rad forsk­ning in­om ve­ten­skap och tek­nik, och även om det i mångt och myc­ket hand­la­de om att för­bätt­ra kva­li­te­ten på va­pen­forsk­ning­en i USA och Sov­je­tu­ni­o­nen (USA god­kän­de National De­fen­se Educa­tion Act 1958 för att till­han­da­hål­la mil­jo­ner män­ni­skor med ut­bild­nings­me­del) ha­de det även en på­ver­kan in­om bi­o­me­di­cin, data­ve­ten­skap, eko­lo­gi, me­te­o­ro­lo­gi och till och med jord­bruk.

Kal­la kri­get var fak­tiskt en pe­ri­od av tek­nisk in­no­va­tion som till stor del tog sig ut­tryck i rymdkapplöpningen, där USA och Sov­je­tu­ni­o­nen stred om att ut­veck­la tek­nik som skul­le ge dem många ”först i rym­den” och vi­sa fram för­de­lar­na för mänsk­lig­he­tens bäs­ta med de­ras re­spek­ti­ve ide­o­lo­gi­er.

Ri­chard Nixon och Nikita Chrusjtjov drab­bar sam­man vid den ame­ri­kans­ka na­tio­nalut­ställ­ning­en i vad som skul­le bli känt som Köks­de­bat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.