SOV­JETS MISSLYCKADE UPP­DRAG TILL MÅ­NEN

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

När JFK 1961 sa­de till USA: ”Jag an­ser att den här na­tio­nen bör upp­fyl­la må­let att in­nan de­cen­ni­ets slut lan­da en man på må­nen och tryggt få ho­nom till­ba­ka till jor­den”, la det till en di­men­sion i den ny­star­ta­de rymdkapplöpningen. Men Moskva ha­de i hem­lig­het ar­be­tat med sin enor­ma N1-ra­ket för två per­so­ner se­dan 1959. Den drevs av 30 mo­to­rer och an­sågs va­ra lik­vär­dig USA:s startra­ket Sa­turn V. Den förs­ta misslyckade upp­skjut­ning­en av ko­los­sen gjor­des den 21 feb­ru­a­ri 1969. Den and­ra, den 3 juli 1969, blev ka­ta­stro­fal. Kloc­kan 23.18 Moskva­tid lyf­te ra­ke­ten men en lös bult drogs in i en bräns­le­pump, vil­ket fick ra­ke­ten att stan­na. När den lu­ta­de bak­åt och föll mot jor­den an­tän­des bräns­let om­bord och ra­ke­ten ex­plo­de­ra­de med kraf­ten av en li­ten atom­bomb. Ame­ri­kans­ka spa­nings­sa­tel­li­ter fång­a­de för­öd­el­sen, som drab­ba­de bygg­na­der så långt bor­ta som 40 kilo­me­ter, för­stör­de av­fyr­nings­ram­pen och dö­da­de dus­sin­tals. Det tog Sovjet 18 må­na­der att byg­ga upp ram­pen men yt­ter­li­ga­re två ex­plo­sio­ner fick dem att skro­ta si­na pla­ner på en kos­mo­naut på må­nen. Hem­lig­hets­ma­ke­ri­et i Sovjet gjor­de att en of­fi­ci­ell be­kräf­tel­se på den and­ra ka­ta­stro­fen in­te kom för­rän 1989.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.