BELL UH-1 IROQUOIS

Kalla kriget - - Kriser & Konflikter -

Bells förs­ta tur­bin­driv­na he­li­kop­ter, med smek­nam­net ”Hu­ey”, blev en sym­bol för Vi­et­nam­kri­get.

VI­ET­NAMS LONDONBUSS De ti­di­ga UH-1-fordonen ha­de bara rum för sex sol­da­ter. Se­na­re mo­del­ler kun­de ta upp till 15 per­so­ner el­ler 6 bå­rar. LYCOMING

De fles­ta Hu­eys ha­de dubb­la upp­sätt­ning­ar ro­tor­blad, runt 13 me­ter långa. SMEK­NAM­NET

Bells ori­gi­nal­mo­dell kal­la­des ”HU-1”. Det änd­ra­des se­na­re till UH-1, men var fortfarande känd som ”Hu­ey”. INGA FALLSKÄRMAR

I Vi­et­nam var he­li­kop­tern det ab­so­lut vik­ti­gas­te strids­med­let. Det sked­de bara en en­da fall­skärm­s­at­tack un­der he­la kri­get. Det var istäl­let of­tast så att trup­per­na togs till fi­en­de­mark med hjälp av he­li­kop­ter. He­li­kopt­rar­na sak­na­de dock tjoc­ka­re ar­me­ring och de flögs i for­ma­tio­ner som var så taj­ta att ro­tor­bla­den of­ta över­lap­pa­de varand­ra. LÄ­KA­RE!

At­tack­he­li­kopt­rar­na an­vän­des från bör­jan till me­di­cins­ka eva­ku­e­ring­ar. Un­der kri­gets gång trä­na­des de­lar av be­sätt­ning­en i bas­me­di­cin och kun­de till­kal­las med hjälp av ra­dio. AN­VÄN­DES I KRI­GET

Mer än 16 000 Bell UH-1 pro­du­ce­ra­des mel­lan 1955 och 1976, och mer än 7 000 av dem an­vän­des i krig. DE FÖRS­TA STRIDSFLYGEN

Ut­an va­pen var lät­ta Hu­eys sår­ba­ra för at­tac­ker. Vis­sa fick där­för 0.30 ka­li­bers kulspru­tor el­ler ra­ket­kas­ta­re i för­svars­syf­te. År 1963 an­län­de det förs­ta fa­briks­bygg­da UH-1-pla­net, UH-1C, till Vi­et­nam. Trots det­ta för­lo­ra­de USA runt 2 500 plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.