PRO­FIL: KOSACKER I TYSK TJÄNST

PRO­FIL un­der and­ra världs­kri­get

Kavalleriet anfaller! - - Innehåll - HEINE WANG

En av de störs­ta grup­per­na av sov­je­ter som gick i tysk tjänst var ko­sac­ker­na. De var na­tio­na­lis­ter och vil­le ska­pa en själv­stän­dig na­tion. Ko­sac­ker­na har all­tid räk­nats som go­da kri­ga­re, nå­got in­te minst Na­po­le­on fick upp­le­va un­der sitt ka­ta­stro­fa­la an­fall mot Ryss­land 1812.

Ko­sac­ker­na var tra­di­tio­nellt sett tsa­rens lo­ja­la lät­ta ka­val­le­ri. Många kosacker slogs på de vi­tas si­da un­der det rys­ka inbördeskriget och de be­hand­la­des därför myc­ket då­ligt av kom­mu­nis­ter­na i den nya sov­jetsta­ten. På grund av det när­de många kosacker ett hat mot kom­mu­nis­men. De­ras hat och strids­skick­lig­het fång­a­de snart tys­kar­nas upp­märk­sam­het ef­ter an­fal­let mot Ryss­land 1941. Till att bör­ja med re­kry­te­ra­des mind­re av­del­ning­ar på ”ad-hoc”-ba­sis av lo­ka­la tys­ka le­da­re.

Allt ef­tersom öka­de mäng­den och re­dan i au­gusti 1941 de­ser­te­ra­de en hel av­del­ning un­der en don­ko­sack­ma­jor i Rö­da ar­mén. Ma­jor Kononov var en veteran från vin­ter­kri­get, par­ti­med­lem från 1927 och ha­de fått ”Rö­da fa­nans or­dern”. Kononov täck­te Rö­da ar­méns re­trätt med 436:e re­ge­men­tet från 155:e in­fan­te­ri­di­vi­sio­nen. He­la re­ge­men­tet de­ser­te­ra­de dock till tys­kar­na. De lo­ka­la tys­ka le­dar­na gav ho­nom tillå­tel­se att re­kry­te­ra ett re­ge­men­te med kosacker. Kononov be­sök­te fle­ra fångläger och re­kry­te­ra­de sol­da­ter för att slåss mot Rö­da ar­mén. Re­dan i sep­tem­ber be­stod av­del­ning­en av 77 of­fi­ce­ra­re och 1 799 sol­da­ter. Det här blev den förs­ta for­mel­la av­del­ning­en med be­teck­ning­en ”Ko­sac­ken Ab­te­i­lung 102”, som först änd­ra­de namn till Ost Ko­sac­ken Ab­te­i­lung 600 och se­na­re till 5:e don­ko­sack­re­ge­men­tet. Hit­ler, som var ne­ga­tiv till en eta­ble­ring av en­he­ter med ti­di­ga­re sov­je­ter, god­kän­de rekry­te­ring­en först i april 1942. Fle­ra kosacker re­kry­te­ra­des och de vik­ti­gas­te en­he­ter­na blev Leh­mann- och von Jungschulz­re­ge­men­te­na i ar­mégrupp Süd samt Pla­tov- och von Wolff-re­ge­men­te­na i ar­mégrupp Mit­te.

I sep­tem­ber 1942 la övers­te­löjt­nant Hel­muth von Pan­nwitz fram för­sla­get om att eta­ble­ra en hel di­vi­sion. Han var en tysk ka­val­le­ri­of­fi­cer som ha­de lett kosacker till­sam­mans med ru­mänska ka­val­le­ri­en­he­ter. Han ha­de upp­nått go­da re­sul­tat och eta­ble­rat ett gott för­hål­lan­de till ko­sac­ker­na. För­sla­get god­kän­des och von Pan­nwitz fick be­fä­let, sam­ti­digt som han be­ford­ra­des till ge­ne­rallöjt­nant. Den 1:a ko­sack­di­vi­sio­nen eta­ble­ra­des for­mellt den 4 au­gusti 1943. Fle­ra ko­sac­kav­del­ning­ar, in­klu­si­ve Kononov, Pla­tov, von Jungschulz, Leh­mann och von Wolffs re­ge­men­ten, an­slöts till di­vi­sio­nen

som fick sin ut­bild­ning i Po­len. Di­vi­sio­nen or­ga­ni­se­ra­des i två bri­ga­der (1:a och 2:a bri­ga­den). 1:a bri­ga­den be­stod av to­talt tre re­ge­men­ten från Don, Ku­ban och Si­bi­ri­en. 2:a bri­ga­den be­stod ock­så av tre re­ge­men­ten från Ku­ban, Don och Te­rek. Var­je re­ge­men­te be­stod av sex skva­dro­ner. Dess­utom var bri­ga­der­na ut­for­ma­de med en ar­til­le­ri­av­del­ning. Var­je bri­gad ha­de ock­så ”tunga” skva­dro­ner med fy­ra 81 mm-gra­nat­kas­ta­re re­spek­ti­ve fy­ra maskingevär. Di­vi­sio­nen ha­de även en pansar­värns­skva­dron med fem 5,0 cm-ka­no­ner. Tys­ka va­pen och uni­for­mer an­vän­des med er­öv­rat ryskt ma­te­ri­al. Någ­ra kosacker fö­re­drog si­na tra­di­tio­nel­la uni­for­mer från ts­ar­ti­den. Di­vi­sio­nen be­stod till störs­ta de­len av ti­di­ga­re sov­je­ter och språ­ket som an­vän­des var rys­ka. Ve­te­ri­nä­rer, någ­ra spe­ci­a­lis­ter och stabs­per­so­nal var tys­ka. Var­je re­ge­men­te be­stod av cir­ka 2 000 man, där­av cir­ka 160 tys­ka. And­ra mind­re en­he­ter fort­sat­te som själv­stän­di­ga stö­den­he­ter till de tys­ka styr­kor­na och till par­ti­san­stri­der bakom fron­ten.

Di­vi­sio­nen skic­ka­des först till Frank­ri­ke för oc­ku­pa­tions­tjänst. Ko­sac­ker­na vil­le dock slåss. De skic­ka­des därför i sep­tem­ber 1943 till Kro­a­ti­en för att stri­da mot Ti­tos par­ti­sa­ner. Den tys­ka stra­te­gin var att an­vän­da ti­di­ga­re sov­je­ter på and­ra stäl­len än öst­fron­ten. Di­vi­sio­nen var ef­fek­tiv och man be­slu­ta­de att eta­ble­ra än­nu en ko­sack­di­vi­sion (2:a ko­sack­di­vi­sio­nen) mot slu­tet av 1943. De två di­vi­sio­ner­na ut­for­ma­des till­sam­mans med and­ra av­del­ning­ar som XIV:E ko­sack­kå­ren. Ko­sac­ker­na fick med ti­den änt­li­gen mö­ta sin hu­vud­fi­en­de Rö­da ar­mén när rys­ka och bul­ga­ris­ka styr­kor an­föll in i Ju­go­sla­vi­en. Un­der 1944 in­rät­ta­des fle­ra in­fan­te­ri­di­vi­sio­ner som en del av den här kå­ren.

I slu­tet av 1944, me­dan en tred­je di­vi­sion höll på att eta­ble­ras, knöts kå­ren till SS med det for­mel­la nam­net XV Ko­sa­kenKa­val­le­rie-korps. Över­gång­en till SS var ba­ra av ad­mi­nist­ra­tivt slag. Sol­da­ter­na be­höll si­na gra­der och uni­for­mer. Ko­sac­ker­na slogs i en de­spe­rat strid mot en allt mäk­ti­ga­re fi­en­de, sam­ti­digt som de drog sig väs­terut. Den 9 maj 1945 över­läm­na­de 1:a ko­sack­di­vi­sio­nen sig till de brit­tis­ka styr­kor­na nä­ra Li­ez i Ös­ter­ri­ke. Ef­ter av­tal mel­lan de al­li­e­ra­de över­läm­na­des al­la rys­sar i tys­ka uni­for­mer till Rö­da ar­mén. De fles­ta skic­ka­des till ar­bets­lä­ger i Si­bi­ri­en och al­la le­dar­na av­rät­ta­des. Von Pan­nwitz val­de fri­vil­ligt att föl­ja si­na män och av­rät­ta­des ock­så han.

Även om de fles­ta kosacker var mot­stån­da­re till den kom­mu­nis­tis­ka re­gi­men val­de många att va­ra lo­ja­la och slogs som en del av Rö­da ar­mén. En­ligt vis­sa käl­lor var det cir­ka 250 000 kosacker som un­der kri­gets lopp val­de an­nat och slogs på tysk si­da.

"DE LO­KA­LA TYS­KA LE­DAR­NA GAV KONONOV TILLÅ­TEL­SE ATT RE­KRY­TE­RA ETT RE­GE­MEN­TE MED KOSACKER. KONONOV BE­SÖK­TE FLE­RA FÅNGLÄGER OCH RE­KRY­TE­RA­DE SOL­DA­TER FÖR ATT SLÅSS MOT RÖ­DA AR­MÉN. RE­DAN I SEP­TEM­BER BE­STOD AV­DEL­NING­EN AV 77 OF­FI­CE­RA­RE OCH 1 799 SOL­DA­TER."

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.