DESIGNER DRÖM­MAR

Kent - - Livrädd Med Stil - Text Ni­na Cam­pi­o­ni SKROCKROCK

Fär­gen svart har bli­vit ett ge­nom­gå­en­de te­ma för Kent som re­dan när man för­vand­la­des från Hav­säng­lar 1993 till Kent hop­pa­de i si­na svar­ta ko­sty­mer och vi­ta snea­kers.

Just mix­en svart och vitt har do­mi­ne­rat och följt med ban­det ge­nom al­la år. Med be­to­ning på svart. Att Joc­ke Berg och de and­ra har ett starkt mo­de­in­tres­se är tyd­ligt och som al­la band vet är en vi­su­ellt sam­man­hål­len iden­ti­tet oer­hört vik­tigt.

– Kent är för mig ett väl­digt vi­su­ellt band. De har en ex­tremt ge­nom­tänkt es­te­tik i allt de gör. Allt från om­slag till vi­de­or och scen­fram­trä­dan­de vi­sar en ge­men­sam iden­ti­tet. När man dess­utom bad he­la sin publik att klä sig i vitt, blev det ex­tra tyd­ligt att de har en bild av hur nå­got ska va­ra, sä­ger jour­na­lis­ten och pro­gram­le­da­ren Ta­ra Mos­hi­zi. I sam­band med al­bu­met ”Iso­la” och den sto­ra på­föl­jan­de tur­nén lan­se­ra­de man en ny, roc­ki­ga­re look. Bor­ta var de ele­gan­ta ko­sty­mer­na som kax­igt mat­chats med snea­kers och fram kom i stäl-

Svart, svart, svart, en gnut­ta vitt – och så svart igen. Ing­en kan an­kla­ga Kent för att in­te va­ra kon­se­kven­ta. Men har ban­dets stil va­rit li­ka lyc­kad som de­ras mu­sik?

Åsik­ter­na går isär. Låt oss djup­dy­ka i Kents mo­de­in­tres­se och stil­re­sa. Från de svar­ta ko­sty­mer­na, mel­lan

taj­ta skinn­byx­or, till dy­ra jac­kor och vi­ta sär­kar.

let taj­ta jeans, taj­ta t-shirts, ked­jor, boots och skinn­jac­kor. Allt som of­tast i svart. En nå­got mer klas­sisk rock­look.

– Att ha ko­sty­mer såg coolt ut då på bör­jan av 90-ta­let, men det skul­le se få­nigt ut 2016. Att by­ta till sma­la jeans, boots och skinn­jac­ka kän­des väl­digt na­tur­ligt. Det är ju en väl be­prö­vad rock­look som fun­kar även när med­lem­mar­na åld­ras mot 45-strec­ket. Pre­cis som med soun­det har de lyc­kats med be­drif­ten att all­tid se mo­der­na ut, sä­ger stil­ex­per­ten och tid­ning­en Cafés mo­de­chef Da­ni­el Lind­ström.

Att anam­ma en klas­sisk rock­look gör dock att sti­len på så vis blir mind­re in­tres­sant. Man har sett det förr och det finns in­te så myc­ket att dis­ku­te­ra. Kanske var det det Kent vil­le när

de över­gav ko­sty­mer­na?

– Nu­me­ra ser de ut som vil­ka rocksnub­bar som helst men de har än­då be­hål­lit den sti­len väl­digt länge och de har ald­rig gjort så myc­ket vä­sen av sin stil ut­an lå­tit an­nat ta­la. Dess­utom är det svårt att stic­ka ut som ar­tist i dag, al­la kan in­te va­ra The Kni­fe el­ler La­dy Ga­ga, men det skul­le in­te ska­da om de tes­ta­de att stic­ka ut nå­gon gång då och då.

Sam­ti­digt blir de väl­digt till­gäng­li­ga, li­te guy next do­or, med bå­de kredd och bredd, me­nar Ta­ra Mos­hi­zi.

Även om sti­len an­das rocksnub­be och the guy next do­or så kan den som har koll på de­tal­jer se att fram­för allt Joc­ke Berg är en guy next do­or med en mil­jong­ar­de­rob. I mo­de­ma­ga­si­net Sty­le­by från 2012 vi­sar han upp de­lar av den och er­kän­ner sig va­ra en rik­tig sam­la­re.

– Jag skul­le kun­na räk­na ut hur myc­ket peng­ar jag plöjt ner i min gar­de­rob om jag skul­le vil­ja. Men jag tror in­te jag vill det. Jag tror sä­kert att en del per­so­ner kom­mer att re­a­ge­ra på att nå­gon läg­ger så myc­ket re­sur­ser på klä­der – men där är vi in­ne på hand­väsk­de­bat­ten igen. Bi­lar är lik­som okej, klä­der är det in­te på sam­ma sätt, sä­ger Joc­ke Berg till Sty­le­by.

Da­ni­el Lind­ström er­kän­ner dess­utom att Berg är den per­son i he­la Sve­ri­ge han helst skul­le vil­ja by­ta gar­de­rob med.

– Han har i stort sett ba­ra svin­dy­ra klä­der, men det pas­sar med my­ten Kent på nå­got sätt. Dess­utom lå­nar han gär­na ut till kom­pi­sar, det är li­te ro­ligt, för dem som är kom­pi­sar allt­så, sä­ger Da­ni­el Lind­ström.

Men är allt svart som glim­mar? Det har fak­tiskt hänt att ban­det har av­vi­kit från det do­mi­ne­ran­de svar­ta. Vi minns ett par rö­da skinn­byx­or, en vit jac­ka, Mar­kus Musto­nens röd­ran­di­ga trö­ja, någ­ra grå to­ner och en röd skjor­ta. Och så en helvit kon­sert för­stås.

– Det finns väl högst två ar­tis­ter jag kan tän­ka mig att änd­ra stil för. Det är Kent och Beyon­cé och jag kläd­de mig gla­de­li­gen i vitt 2003. Det sä­ger gans­ka myc­ket om Kent-fan­sen att de gjor­de som de blev till­sag­da. Jag tyc­ker det var kul, det fanns ju verk­li­gen en tan­ke bakom att al­la skul­le bli till ett, li­te sym­bo­liskt re­nan­de, sä­ger Ta­ra Mos­hi­zi.

Det vi­ta ser vi mer av un­der av­skedstur­nén men de rö­da skinn­byx­or­na är för län­ge­se­dan un­dan­göm­da.

– Plöts­ligt skul­le varen­da snub­be i Sve­ri­ge bä­ra rö­da jeans och sen den da­gen ha­de Joc­ke ald­rig rö­da jeans igen, minns Ta­ra Mos­hi­zi.

Även Joc­ke själv er­kän­ner att han in­te gil­lar att upp­re­pa sig. Kanske är det där­för gar­de­ro­ben bå­de blir dyr och stor.

– Jag har svårt att ta på mig klä­der som jag bu­rit med Kent som är väl­digt igen­känn­ba­ra. Jag har en röd cir­ku­sjac­ka från Di­or till ex­em­pel. Har du sett den så kän­ner du igen den. (...) Dess­utom, kän­ner nå­gon igen jac­kan så kän­ner per­so­nen kanske igen mig. Och det är ju nå­got jag helst vill und­vi­ka, sä­ger Joc­ke Berg i Sty­le­by.

Så ta­lar en äk­ta rock­stjär­na ut­an be­hov av oper­son­li­ga li­kes.

Foto: LI­NA SIKSJÖ

1997 I replo­ka­len. Joc­ke har vå­gat sig på en grön po­lo­trö­ja och ett par blå­jeans. I öv­rigt ver­kar det va­ra svart som gäl­ler. Foto: MATS FOGEMAN 2005 In­för tält­tur­népre­miä­ren. Fort­satt svart och rätt roc­kigt. Foto: MATS STRAND 1998 På Eng­lands­be­sök...

Ta­ra Mos­hi­zi.

Foto: LOTTE FERNVALL

När Kent slog ige­nom kläd­de de sig all­tid i ko­stym på scen. ”För oss var det en skrock­grej med ko­sty­mer­na. Det kom ing­en på vå­ra spel­ning­ar in­nan vi fick skiv­kon­trakt. Vi kom på att vi skul­le klä oss snyggt, och in­nan det ha­de det egent­li­gen gått...

Da­ni­el Lind­ström.

JOC­KE OCH HANS JAC­KOR När Joc­ke Berg av­vi­ker från de nor­ma­la ka­va­jer­na gör han det gär­na med ett ex­tra kliv åt si­dan. Här ovan ser vi någ­ra ex­em­pel – en po­pu­lär va­ri­ant (den rö­da från Di­or, bland and­ra) är den mi­li­tärin­spi­re­ra­de jac­kan. Även ka­va­jer...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.