’Vi dej­tar! Det känns jät­te­bra!’

Ca­ro­li­na Gyn­ning dej­tar su­per­mo­del­len Mathias Bergh.

Klick! - - LLT KLICKTUE - Aman­da Ska­ger­ström Lin­dau

I mars i år gick

­Gyn­ning, 40, och då­va­ran­de sam­bon Alex­an­der Ly­dec­ker, 37, skil­da vägar ef­ter åt­ta år som par.

På sin blogg har tv-pro­fi­len skri­vit om den tuf­fa ti­den ef­ter upp­brot­tet:

”Det brin­ner i brös­tet har verk­li­gen fått sin me­ning. Ibland är var­je an­de­tag svårt, se­dan finns det stun­der av lyc­ka och sen sväng­er det igen.”

Av re­spekt för Alex­an­der Ly­dec­ker har Gyn­ning valt att in­te gå in på var­för det tog slut.

”Jag ska käm­pa mig ige­nom den­na ång­est och kom­ma star­ka­re ur det­ta men just nu mås­te ni ha li­te tå­la­mod med mig” skrev hon på blog­gen ­ti­di­ga­re i år.

Och nu ser kär­lek­slyc­kan änt­li­gen ut att ha vänt.

Nu dej­tar näm­li­gen Gyn­ning su­per­mo­del­len

32, vil­ket hon be­kräf­tar för Nöjesbladet i ett sms. ”Vi dej­tar! Och det känns jät­te­bra!” I en in­ter­vju med King ma­ga­zi­ne 2013 be­rät­ta­de Mathias Bergh att han upp­täck­tes av en mo­dell­scout som 17-åring när han job­ba­de på en re­stau­rang.

Se­dan dess har han job­bat för kän­da mär­ken så som Gant, Tom Ford och Guc­ci samt va­rit med och grun­dat den di­gi­ta­la mo­de­tjäns­ten Ksting.

”Jag är väl­digt lyck­lig för till­fäl­let, känns som myc­ket i mitt liv har fal­lit på plats!” skri­ver Gyn­ning till Nöjesbladet om ro­man­sen.

Känns som myc­ket i mitt liv har fal­lit på plats!

Fo­to: IBL, KARIN TÖRNBLOM, LOT­TE FERNVALL, GUSTAV MÅR­TENS­SON, AMAN­DA LINDGREN, JAN DA­NI­ELS­SON

Mo­del­len Mathias Bergh är Ca­ro­li­nas nya kär­lek. Ca­ro­li­na Mathias Bergh, Ca­ro­li­na ­Gyn­ning och Alex­an­der Ly­dec­ker ­se­pa­re­ra­de i bör­jan på året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.