Kri­mi­nel­la kom till Isa­bel­las hus

Isa­bel­la Löwen­grip om sto­ra sveket: ’Han ljög om he­la sin iden­ti­tet”.

Klick! - - BREAKING NEWS - Ag­ne­ta El­me­gård

Isa­bel­la Löwen­grip, 28, har flytt lan­det. I ett käns­lo­samt blog­gin­lägg be­rät­tar Isa­bel­la om sveket från en per­son i hen­nes när­het och att hon har bli­vit upp­sökt av kri­mi­nel­la per­so­ner som le­tat ef­ter per­so­nen vid ­hen­nes nya hus. Hon be­skri­ver ­si­tu­a­tio­nen som en mar­dröm och me­nar att hon och hen­nes barn in­di­rekt har ut­satts för en ­up­pen­bar fa­ra på grund av att ­per­so­nen spe­ku­le­rat bort sto­ra peng­ar på ak­ti­er och för­lo­rat allt ka­pi­tal. ­Mil­jon­tals kro­nor.

”Jag var en per­fekt pus­sel­bit i hans på­hit­ta­de liv. Jag an­tar att mitt namn gjor­de det le­gi­timt för ho­nom att lå­na så höga be­lopp från män­ni­skor”, ­skri­ver hon på sin blogg och i en ­in­ter­vju med Ex­pres­sen be­skri­ver hon svind­le­ri­et.

– Det rör sig om myc­ket mer än ­ti­o­tals mil­jo­ner kro­nor. Jag fick re­da på det­ta av att vi fick ett hem­be­sök av ett gäng. Jag kän­ner mig rädd. Jag har in­te ätit på fle­ra da­gar, för­kla­rar Isa­bel­la ­Löwen­grip.

Klick be­sök­te Isa­bel­la i den nya vil­lan på Li­din­gö för en hud­vårds­lan­se­ring da­gen ef­ter att he­la histo­ri­en ­upp­da­ga­des. Och hon var märk­bart ­ska­kad. Fle­ra liv­vak­ter och ett kris­team fanns på plats för att stöt­ta hen­ne, men ­Isa­bel­la ge­nom­för­de press­träf­fen

Män­ni­skor som va­rit döm­da för män­ni­sko­rov.

på ett väl­digt pro­fes­sio­nellt sätt.

För Ex­pres­sen be­rät­ta­de hon om skräc­ken nat­ten in­nan.

– Det var en per­son vid min dörr. När vi har kom­mit hem på nat­ten så har det va­rit bi­lar ­ut­an­för och vän­tat på oss. Jag an­tar att de har sökt ho­nom. De har stått fram­för mitt hus. Det var ett obe­hag­ligt mö­te och när vi ­sla­git på bil­num­ren så har det vi­sat sig att det va­rit män­ni­skor som va­rit döm­da för män­ni­sko­rov, för­kla­rar hon.

Isa­bel­la Löwen­grip kal­lar ­upp­täck­ten om per­so­nen för en ”skräck”.

– Man blir grund­lu­rad av en per­son. Det är en per­son som har lju­git om he­la sin iden­ti­tet om vem han är. Det blir en fruk­tans­värd skräck, sä­ger hon till Ex­pres­sen.

En­ligt Isa­bel­las liv­vakt har si­tu­a­tio­nen bli­vit så pass ohåll­bar att hon tving­ats re­sa ut­om­lands, ta­git ti­me­out från blog­gen och tving­as ha ett ri­go­röst sä­ker­hets­tänk runt sig.

– Vi kom­mer att vid­ta al­la ­sä­ker­hets­åt­gär­der som krävs, ex­akt vad kan jag in­te gå in på, har han sagt till Nöjesbladet och för­kla­rar att bå­de Isa­bel­la och hen­nes ex­ma­ke Odd Spång­berg, 30, bli­vit ”om­lo­ka­li­se­ra­de”.

Af­ton­bla­det har sökt per­so­nen i hen­nes när­het ut­an fram­gång.

När Klick be­sök­te Isa­bel­la på Li­din­gö för en hud­vårds­lan­se­ring da­gen ef­ter att he­la histo­ri­en ­upp­da­ga­des var hon märk­bart ­ska­kad. ”Jag kän­ner mig rädd. Jag har in­te ätit på fle­ra da­gar”, sä­ger Isa­bel­la ­Löwen­grip till Ex­pres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.