Ni­co­le sa ’nej’ när Pe­ter fri­a­de

Nu, sju år se­na­re, har pa­ret tre barn och pla­ne­rar bröl­lop.

Klick! - - KLICKTUELLT - Aman­da Ska­ger­ström Lin­dau

Pe­ter ”Fop­pa” Forsberg, 45, fri­a­de till sin fäst­mö Ni­co­le

Nor­din, 30, på en re­stau­rang i hen­nes fa­vo­rit­stad Pa­ris för åt­ta år se­dan – och fick ett nej till svar.

– Jag var in­te re­do, sä­ger Ni­co­le i tv-pro­gram­met ” Till­sam­mans med Ströms­ted­ts”.

I pro­gram­met be­rät­tar hon om ­ål­ders­skill­na­den dem emel­lan och de för­do­mar som det har med­fört.

– Det är klart det finns för­do­mar om tje­jer som dej­tar äld­re, ri­ka män. Man för­vän­tas va­ra en hem­ma­fru, man för­vän­tas äls­ka shop­ping och gå på spa och le­va i lyx och flärd. Så är det. Det tror jag är en all­mänt ve­der­ta­gen miss­upp­fatt­ning.

Ni­co­le var be­stämd på att hon skul­le gå klart sin ut­bild­ning på Han­dels­hög­sko­lan i Stock­holm och ska­pa en egen iden­ti­tet in­nan hon gif­te sig. Där­för sa hon nej till fri­e­ri­et.

– Vi ha­de in­te träf­fats så jät­te­länge. Jag vet in­te ens om jag ha­de fun­de­rat på vad du tyck­te och tänk­te, sä­ger Pe­ter i pro­gram­met.

Trots att Ni­co­le tac­ka­de nej till ­giftermål har pa­ret va­rit för­lo­va­de se­dan dess och i dag har de tre barn till­sam­mans. Familjen bor nu­me­ra i Schweiz där hoc­key­hjäl­ten köpt in sig i sko­fö­re­ta­get Inui­kii.

På sitt ring­fing­er bär ­Ni­co­le den ring som Pe­ter spe­ci­al­de­sig­nat med ­gra­ve­ring­en ”Pe­ter ♥ Ni­co­le = sant” och pa­ret pla­ne­rar nu ett bröl­lop om två år.

Finns för­do­mar om tje­jer som dej­tar äld­re, ri­ka män.

Fo­to: KARIN TÖRNBLOM

Pe­ter och Ni­co­le med so­nen Len­nox och dot­tern Lily 2014. Pe­ter och Ni­co­le pla­ne­rar att gif­ta sig om två år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.