Ha­ring­ton ne­kar till otrohet

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

Lyc­kan viss­te inga grän­ser när vi al­la ­änt­li­gen fick ett lyck­ligt ”Ga­me of thro­nes”bröl­lop i somras, för en gångs skull ut­an var­ken in­tri­ger el­ler ond bråd död. Det var Kit ”Jon Snow” Ha­ring­ton, 31, och Ro­se ”Ygrit­te” Les­lie, 31, som blev kä­ra un­der in­spel­ning­en av suc­cé­se­ri­en och se­der­me­ra gav oss den äran.

Nu på­står den rys­ka mo­del­len och skå­de­spe­lers­kan Ol­ga Vla­so­va att hon har haft en af­fär med Kit, skri­ver Pe­op­le. En­ligt Ol­ga har de fle­ra gång­er setts för att ha sex, bå­de in­nan och ef­ter bröl­lo­pet, bland an­nat i Lux­em­burg.

För att be­vi­sa sitt på­stå­en­de har Ol­ga via en rysk skval­ler­tid­nings so­ci­a­la me­di­er pub­li­ce­rat en hel se­rie med in­ti­ma bil­der på ”Ga­me of thro­nes”-stjär­nan. Bil­der­na är tag­na ur fle­ra oli­ka vinklar och fö­re­stäl­ler en väl­digt na­ken Kit – el­ler nå­gon som är väl­digt lik ho­nom – lig­ga och so­va på en säng, av oklar an­led­ning hål­lan­des i en da­tor.

Kit själv var snabb med att be­mö­ta den rys­ka mo­del­lens på­stå­en­den:

”An­kla­gel­ser­na i den här histo­ri­en är helt ­fals­ka”, sä­ger en re­pre­sen­tant för skå­de­spe­la­ren till Pe­op­le.

”Han har in­te ens va­rit i Lux­em­burg och han har ald­rig nå­gon­sin träf­fat Ol­ga Vla­so­va.”

Fo­to: IBL

”Ga­me of thro­nes”stjär­nor­na Kit Ha­ring­ton och Ro­se Les­lie gif­te sig i somras. Bland an­nat Hy­pe ­rap­por­te­ra­de om Ol­ga Vla­so­vas an­kla­gel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.