’Bör­jar grå­ta öve­rallt. Vid­rigt.’

Han­nah Graaf ta­lar ut om sor­gen ef­ter upp­brot­tet från Pe­ter Ka­ryd.

Klick! - - KLICKTUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

Han­nah Graaf, 40, be­rät­tar nu om de plöts­li­ga käns­lo­ut­brot­ten och sor­gen som hon drab­bas av ef­ter se­pa­ra­tio­nen från Pe­ter Ka­ryd, 40. Det var i bör­jan av november som Han­nah gick ut med att de be­slu­tat sig för att se­pa­re­ra ef­ter tio års äk­ten­skap. Hon för­kla­rar i ett blog­gin­lägg att hon emel­lanåt bör­jar grå­ta helt ut­an för­var­ning.

”An­nars rul­lar da­gar­na på. Grå­ter myc­ket i tid och otid så jag får ur­säk­ta mig när jag helt plöts­ligt okon­trol­le­rat bör­jar grå­ta öve­rallt, för­sö­ker pla­ne­ra hur li­vet ska bli, bar­nen, bo­en­de, sor­gen… ja allt. Det är vid­rigt” skri­ver hon i sin blogg.

Vid års­skif­tet flyt­ta­de Han­nah ner he­la familjen till Mar­bel­la i Spa­ni­en för att job­ba som fas­tig­hets­mäk­la­re. Den se­nas­te ti­den har hon um­gåtts myc­ket med sys­tern Mag­da­le­na Graaf, 43, och hen­nes fa­milj som va­rit på be­sök. Fo­kus lig­ger nu på att bar­nen ska må bra.

”Får ba­ra käm­pa på. Kän­ner att jag fått nog av att sorg. Tyc­ker jag fått min del av det i li­vet. Li­te för myc­ket fak­tiskt. Men nu ska bar­nen må bra. Det är vik­ti­gast. Så ba­ra att bi­ta ihop”, kom­men­te­rar Han­nah Graaf.

Fo­to: IBL Fo­to: IBL

Han­nah Graaf och Pe­ter Ka­ryd. I ett blog­gin­lägg re­do­gör Han­nah Graaf för käns­lor­na ef­ter skils­mäs­san från Pe­ter Ka­ryd: ”Får ba­ra käm­pa på. Kän­ner att jag fått nog av att sorg. Tyc­ker jag fått min del av det i li­vet.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.