Var sjuk i sju år — ut­an att ve­ta om det

Jo­se­fi­ne Sundström drab­bad av in­flam­ma­tion på sköld­kör­teln.

Klick! - - KROPP & SJÄL! - Ag­ne­ta El­me­gård

För­fat­ta­ren och pro­gram­le­da­ren Jo­se­fi­ne Sundström, 42, som är ak­tu­ell med barn­bo­ken ”Sa­ga­sa­gor” blev mer och mer or­kes­lös och trod­de att det be­rod­de på att hon ha­de barn i små­barns­ål­dern. Hon bör­ja­de tap­pa hå­ret och vik­ten bör­ja­de pend­la. Nå­got var up­pen­bar­ligt fel, men symp­to­men kom smy­gan­de och Jo­se­fin miss­tänk­te ald­rig att det kans­ke kun­de va­ra en sjuk­dom. Det bör­ja­de strax ef­ter att Jo­se­fin fött sitt and­ra barn, dot­tern Mär­ta, 7. – Har man små­barn så är man trött. Jag är dess­utom en i grun­den väl­digt glad per­son så när jag blir ned­stämd så märker man det in­te, be­rät­tar hon i en in­ter­vju med Nöjesbladet. Det var en knöl på hal­sen som blev ögo­n­öpp­na­ren för Jo­se­fin om att nå­got in­te stod rätt till i krop­pen. – Jag frå­ga­de min man Klas om jag ha­de en knöl på hal­sen. ”Jo, det har du”, sa han. Jag blev dess­utom väl­digt dar­rig på han­den och då sök­te jag hjälp. Det vi­sa­de sig att jag ha­de en in­flam­ma­tion på sköld­kör­teln, sä­ger Jo­se­fi­ne. Jo­se­fi­ne ha­de un­der en pe­ri­od tap­pat väl­digt myc­ket hår, nå­got som hon in­te kopp­la­de till nå­gon sjuk­dom, men det var så om­fat­tan­de att hon vil­le döl­ja det på nå­got sätt. – Jag sit­ter mest hem­ma och job­bar och skul­le jag gå ut så drog jag på mig en keps. Men jag gjor­de ock­så viss pr och det finns ju lös­hår, me­nar Jo­se­fi­ne. När hon väl fått di­a­gno­sen sköld kör­te­lin­flam­ma­tion fick hon lä­kar­hjälp och me­di­ci­ne­ring. – Nu är jag varse det och jag är glad att jag har fått en di­a­gnos. Men det kan ta fle­ra år att hit­ta rätt dos av me­di­ci­nen Le­vax­in, sä­ger hon.

Fo­to: MARIA ÖSTLIN Källa:Vård­gui­den

Det var när Jo­se­fi­ne hit­ta­de en knöl på hal­sen som hon sök­te hjälp.

Fo­to: KARIN TÖRNBLOM

Jo­se­fi­ne med ma­ken Klas Lind­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.