­Åter­vinn ­el­ler ­för­svinn!

Klick! - - REDAKTIONEN -

Ro­sa ban­det har vux­it till så myc­ket mer än ba­ra ett band. Allt som är ro­sa un­der ok­to­ber kopp­lar man till bröst­can­cer­forsk­ning. Det är fram­gångs­rik mark­nads­fö­ring.

För att upp­märk­sam­ma Världs­da­gen för Downs syndrom (21/3) ska man roc­ka soc­kor­na. Allt­så bä­ra oma­ka strum­por för att hyl­la olik­he­ter. Det är tyd­ligt. Mo­vem­ber är hip­s­ter/mans-ver­sio­nen av Ro­sa ban­det. Kam­pan­jen går ut på att lå­ta mu­sta­schen växa må­na­den ut för att upp­märk­sam­ma prosta­tacan­cer. Klick vill själv­klart hyl­la det­ta hår­fag­ra ini­ti­a­tiv och ut­ser må­na­dens bäs­ta ­kän­dis­musche på si­da 26-27. Frå­gan är ba­ra vem som tar sig an ut­ma­ning­en att hit­ta li­ka bra kam­pan­jer för mil­jön? Att by­ta ”black fri­day” till ”green fri­day” hind­ra­de in­te kon­sum­tio­nen att slå nya re­kord.

Det är bå­de osmak­ligt och po­li­tiskt inkor­rekt att en gång om året kom­ma klädd som kli­mat­flyk­ting. Men vad sägs om ”köp­stopp fö­re världs­dopp” med en bild på smäl­ta po­la­ri­sar? Det li­te mer hot­ful­la ”Åter­vinn el­ler för­svinn”? Å and­ra si­dan ver­kar ­jor­dens un­der­gång in­te va­ra så av­skräc­kan­de. Än.

Fo­to: PE­TER WIXTRÖM

I november 2006 var CA­RO­LI­NA GYN­NING väl­digt långt bor­ta från bå­de glit­ter och gla­mour när hon ­be­sök­te tv-bon­den MAR­CUS SJÖBERG i Grän­na. Myc­ket mer lyx och flärd blir det an­tag­li­gen med konst­nä­rens nya kär­lek — den in­ter­na­tio­nellt fram­gångs­ri­ke mo­del­len MATHIAS BERGH. Läs mer om det pin­färs­ka pa­ret på si­da 4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.