MINNS DU EXEN?

Klick! - - LLT KLICKTUE -

Ca­ro­li­na Gyn­ning har haft fle­ra upp­märk­sam­ma­de re­la­tio­ner ge­nom åren. Minns du de här tre exen?

OLI­VI­ER DE PA­RIS, 42, DOKUSÅPAPROFIL

I samband med sitt ­ge­nom­brott i re­a­li­ty­se­ri­en ”Big Brot­her” 2004 hit­ta­de Gyn­ning ock­så sin då­va­ran­de fäst­man Oli­vi­er de Pa­ris. Pa­ret var för­lo­va­de i 33 da­gar och re­la­tio­nen var kan­tad av bråk och skan­da­ler — bå­de i ”Big brot­her”-hu­set och ut­an­för.

ANDRE­AS KLEERUP, 39, AR­TIST OCH MU­SI­KER

Hös­ten 2008 bör­jar Gyn­ning och Kleerup att dej­ta. Till­sam­mans fi­rar de bland an­nat ­Gyn­nings 30-års­dag med en stor fest och re­la­tio­nen blir in­ten­siv men kort.

MATTIAS TROTZIG, 40, VD OCH GRUN­DA­RE AV EVENTOCH PR-BYRÅ

Re­la­tio­nen med Stu­re­plans­pro­fi­len och prin­ses­san Ma­de­le­i­nes, 36, ­ti­di­ga­re pojk­vän Mattias Trotzig blev ­of­fent­lig 2009. Se­na­re sam­ma år gick pa­ret skil­da vägar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.