GRA­VID I TRE MÅ­NA­DER — UT­AN ATT VE­TA OM DET

Klick! - - KLICKTUELLT -

Pe­ter Fors­bergs och ­Ni­co­le Nordins förs­ta barn, so­nen Len­nox, 6, var de­talj­pla­ne­rad. Ni­co­les krav för att skaf­fa barn var att hon först skul­le gå klart sin ut­bild­ning. Vil­ket hon ock­så gjor­de 2012 — fem da­gar in­nan Len­nox föd­des.

Två år se­na­re kom dot­tern Lily, 4. När Lily ba­ra var 1 år var familjen på se­mes­ter ­i Kari­bi­en. Men det blev inga ex­o­tis­ka drin­kar på stran­den för Ni­co­le — en mas­sör upp­täck­te näm­li­gen att hon var gra­vid.

— Jag lev­de i to­tal för­ne­kel­se, ”nej, nej nej”, sä­ger hon skrat­tan­des i ”Till­sam­mans med Ströms­ted­ts”.

— Men tyd­li­gen var Ni­co­le i tred­je må­na­den då med Di­e­go, sä­ger Pe­ter Forsberg.

Gra­vi­di­te­ten upp­täck­tes först i vec­ka 13 och var in­te pla­ne­rad, men det var ing­et stör­re pro­blem för pa­ret. Ett halv­år se­na­re föd­des so­nen Di­e­go som i dag är två år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.