KRONPRINSESSAN VICTO­RIA, 41

DI­A­GNOS: DYSLEXI

Klick! - - KROPP & SJÄL! -

”RI­TA­DE MYC­KET FÖR ATT FÖR­STÅ”

Kronprinsessan har valt att va­ra öp­pen med att hon li­der av dyslexi, en funk­tions­va­ri­a­tions o min­ne bär­svå­rig­he­ter med att lä­sa och/el­ler skri­va. Hon be­rät­ta­de bland an­nat för Af­ton­bla­det 2009 att hon som barn ut­veck­la­de oli­ka stra­te­gi­er för att till­go­do­gö­ra sig kun­skap:

— I sko­lan ri­ta­de jag myc­ket för att för­stå. Det tar mer tid att lä­ra in sa­ker på det sät­tet, men jag ­ut­veck­la­de nya för­må­gor för att häm­ta in kun­skap.

Det gick med myc­ket en­vis­het. Allt tog läng­re tid för mig. Jag tyc­ker att det är vik­tigt att ge ele­ver med de här pro­ble­men tid. Mer tid att lä­ra in sa­ker. Det är vik­tigt att för­stå att det in­te har nå­got med IQ att gö­ra, sa hon.

På frå­gan om hon fort­fa­ran­de kän­ner av sin dyslexi som vux­en sva­ra­de hon ja­kan­de:

— Ja ab­so­lut, det gör jag. Jag lä­ser fort­fa­ran­de lång­samt. Helst tar jag in in­for­ma­tio­nen ge­nom att lyss­na. ­Tal­böc­ker är bra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.