Fy­ra­da­gar­spar­ty med fyr­ver­ke­ri­er! In­diskt dröm­bröl­lop

Färgspra­kan­de vig­sel mel­lan Nick Jo­nas och Priy­an­ka Chop­ra.

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

En hel helg fylld av fär­ger, fyr­ver­ke­ri­er, sång och dans. Sång­a­ren Nick Jo­nas, 26, och skå­de­spe­lers­kan tilli­ka sång­ers­kan Priy­an­ka Chop­ra, 36, spa­ra­de in­te på kru­tet när det var dags att bli ma­ke och hust­ru i in­dis­ka sta­den Jod­h­pur. På lör­da­gen bör­ja­de fest­lig­he­ter­na med den in­dis­ka tra­di­tio­nen Me­hen­di, skri­ver TMZ, där fa­mil­je­med­lem­mar upp­trä­der med ko­re­o­gra­fe­ra­de dan­ser för bru­den me­dan hon må­las med hen­na.

Se­na­re på kväl­len hölls en bröl­lopsce­re­mo­ni en­ligt väs­ter­ländsk tra­di­tion, där brud­pa­ret var helt kläd­da i Ralph ­Lau­ren och vig­des av Nicks pap­pa. Kväl­len av- slu­ta­des med mäk­ti­ga fyr­ver­ke­ri­er.

Men det tar in­te slut där. På sön­da­gen hölls en bröl­lopsce­re­mo­ni till – helt en­ligt in­disk tra­di­tion. Det he­la bör­ja­de med Sang­e­et, som Priy­an­ka be­skri­ver som ”en ga­len sång- och dan­s­täv­ling mel­lan pa­rets fa­mil­jer”. Allt slu­ta­de se­dan i en en­da stor kär­leks­fest, en­ligt bru­den.

Pa­rets kär­leks­hi­sto­ria är kort men in­ten­siv. I en in­ter­vju med Vo­gue be­rät­tar Nick att det he­la bör­ja­de med att han skrev ett pri­vat­med­de- lan­de till hen­ne på Twit­ter. Pa­ret träf­fas se­dan för förs­ta gång­en på Va­ni­ty Fairs Oscar­s­ef­ter­fest, och så fort Nick såg Priy­an­ka gick han ner på knä in­för en hel klunga med män­ni­skor och sa:

– Du finns på rik­tigt. Var har du va­rit he­la mitt liv?

Pa­ret fort­sat­te se­dan flör­ta över sms, tills de sågs igen in­för och un­der Met­ga­lan någ­ra må­na­der se­na­re – den­na gång som varand­ras dej­ter. Ett år se­na­re var de för­lo­va­de och nu är de allt­så gif­ta.

Du finns på rik­tigt. Var har du va­rit he­la mitt liv?

Fo­to: IBL, INSTAGRAM

Vi sä­ger grat­tis till Nick Jo­nas och Priy­an­ka Chop­ra! Pa­ret fick först kon­takt via Twit­ter, en sak led­de till en an­nan och... Re­sul­ta­tet ser vi här!

”Ga­me 4 of thro­nes”-skå­di­sen Sop­hie Tur­ner stortriv­des på bröl­lo­pet.

Nick och Priy­an­ka såg helt okej ut, det får man ge dem.

...och Priy­an­ka Chop­ra i en jät­tesnygg klän­ning!

Fest, fest, fest...

Fyr­ver­ke­ri­er? Men själv­klart!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.