’Hot­bil­den var upp­dik­tad’

Vi­sar upp blog­gin­lägg och sms — som ska kom­ma från Isa­bel­la Löwen­grip.

Klick! - - NEWS BREAKING - Ag­ne­ta El­me­gård

För­ra vec­kan rap­por­te­ra­de Klick om att Isa­bel­la Löwen­grip, 28, känt sig tving­ad att vid­ta sä­ker­hets­åt­gär­der kring sin fa­milj och fly lan­det ef­ter att en 28-åring i hen­nes när­het bli­vit ef­ter­sökt av en bud­bä­ra­re till kri­mi­nel­la per­so­ner. Nu slår den ut­pe­ka­de man­nen till­ba­ka.

I en kom­men­tar till Ex­pres­sen till­ba­ka­vi­sar han upp­gif­ter­na om att ­kri­mi­nel­la per­so­ner skul­le ha sökt upp Isa­bel­la i hen­nes hem. Men pe­kar på var­för si­tu­a­tio­nen kom­mit till.

– Det är kor­rekt att jag har lå­nat peng­ar för att fi­nan­si­e­ra ak­ti­e­af­fä­rer som ge­ne­re­rat en jät­tes­tor för­lust, sä­ger 28-åring­en till Ex­pres­sen.

Att Isa­bel­la in­te skul­le ha känt till hans af­fä­rer me­nar han är en lögn och hän­vi­sar till ett blog­gin­lägg och sms som hon gjor­de som­ma­ren 2017.

”På vår förs­ta se­mes­ter i Ita­li­en över mid­som­mar (jag be­ta­la­de för al­la vå­ra re­sor) frå­ga­de han om jag vil­le bli hans flick­vän och da­gen ef­ter bör­ja­de han grå­ta och be­rät­ta­de hur hans

tra­ding ha­de gått fel och han ­frå­ga­de mig om han fick lå­na 500 000 kro­nor”, skri­ver Isa­bel­la i in­läg­get.

För Ex­pres­sens ­re­por­ter har 28-åring­en även vi­sat ett sms från Isa­bel­la med tex­ten ”Sagt att du för­val­tar nå­gons peng­ar och att det gör dig stres­sad”, står det.

28-åring­en har ock­så be­gärt sitt ­fö­re­tag i kon­kurs en­ligt upp­gif­ter till

Frå­ga­de mig om han fick lå­na 500 000 kro­nor.

ny­hets­by­rån Si­ren. I kon­kur­san­sö­kan skri­ver han:

”Jag har cir­ka nio styc­ken lån­gi­va­re som lå­nat ut cir­ka 30 mil­jo­ner kro­nor till mig. Skul­der­na är för­fall­na till be­tal­ning.”

Isa­bel­la be­rät­tar på Instagram sto­ri­es att det var på po­li­sens in­rå­dan som hon tog be­slu­tet att sät­ta sin fa­milj i sä­ker­het ef­ter att en bud­bä­ra­re knac­kat på hos hen­ne och frå­gat ef­ter man­nen.

– Jag ring­de po­li­sen och de kän­de till en av fa­mil­jer­na och hur de ope­re­rar och de viss­te vil­ka me­to­der de tar till. Po­li­sen sa att ef­tersom han lå­nat så myc­ket peng­ar tyck­te de att jag skul­le stic­ka.

28-åring­en me­nar från sin si­da att histo­ri­en om hot­bild är upp­dik­tad av Isa­bel­la och skri­ver till Ex­pres­sen att han in­te kän­ner sig ho­tad:

”In­te ef­ter att jag för­stått och fått be­kräf­tat att hot­bil­den var upp­dik­tad och in­te ge­nu­in. Har även di­a­log med mi­na lån­gi­va­re och den är lugn och kon­struk­tiv.”

Isa­bel­la sä­ger på Instagram ­sto­ri­es att man­nen vill häm­nas på hen­ne.

– Jag såg hans kon­ver­sa­tion in­nan jag bloc­ke­ra­de ho­nom. ”Jag ska för­in­ta dig, jag ska be­rät­ta al­la dina hem­lig­he­ter”, skrev han. Men jag har inga hem­lig­he­ter, det finns inga sex­vi­de­or, el­ler nå­got sånt ha ha.

Fo­to: PONTUS ORRE

Isa­bel­la Löwen­grip häv­dar att 28-åring­en har för­satt hen­nes ­fa­milj i stor fa­ra.

Fo­to: PONTUS ORRE

Isa­bel­la är nu till­ba­ka i Sve­ri­ge ef­ter den till­fäl­li­ga lands­flyk­ten.

Fo­to: INSTAGRAM

Klo­nen har re­dan över15 000 föl­ja­re på Instagram.

Fo­to: IBL

Coco Cha­nel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.