Miss­bruk & de­pres­sion: ’Värl­den blev väl­digt mörk’

Aman­da By­nes ta­lar ut om ka­o­så­ren: ’Jag iso­le­ra­de mig’.

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

Att sä­ga att skå­de­spe­lers­kan

32, ha­de det tufft för någ­ra år se­dan är en smär­re un­der­drift. I en in­ter­vju med Pa­per öpp­nar hon nu för förs­ta gång­en upp om vad som verk­li­gen hän­de.

Allt bör­ja­de ef­ter att hon sett sig själv i fil­men ”She’s the man” från 2006, där hon spe­lar en ton­årstjej som klär ut sig till sin bror för att kun­na sö­ka till en fot­bolls­sko­la.

– När fil­men kom ut, och jag såg den, gick jag in i en djup de­pres­sion i fy­ra till sex må­na­der för att jag in­te tyck­te om hur jag såg ut som poj­ke, sä­ger Aman­da till Pa­per.

Skå­de­spe­lers­kan drab­ba­des då av ät­stör­ning­ar och bör­ja­de miss­bru­ka ta­blet­ter som an­vänds vid be­hand­ling av ad­hd och nar­ko­lep­si, som just då ock­så kal­la­des för ”det nya smal­pill­ret”. Hen­nes sista film­in­spel­ning – ”Hall pass” – hop­pa­de hon av mitt i.

– Det var en bland­ning av att jag var så hög att jag in­te min­des mi­na re­pli­ker och att jag in­te gil­la­de mitt ut­se­en­de när jag såg mig själv på skär­men.

När hon må­na­der se­na­re såg sig själv i ”Ea­sy A” blev hon så äck­lad av sitt ut­se­en­de och be­svi­ken på sin ­in­sats att hon be­stäm­de sig för att gå i pen­sion. Nu i ef­ter­hand miss­tän­ker hon att hon då kan ha va­rit mitt i en drogpsy­kos.

– Jag iso­le­ra­de mig myc­ket. Jag gick verk­li­gen in i an­vän­dan­det av dro­ger och värl­den blev väl­digt mörk och sorg­lig för mig. Allt jag gjor­de var att sit­ta en­sam hem­ma, röka på, kol­la på tv och twitt­ra.

Nu har Aman­da va­rit nyk­ter i fy­ra år och vill hjäl­pa and­ra med lik­nan­de pro­blem.

Jag var så hög att jag in­te min­des mi­na re­pli­ker.

Aman­da By­nes,

Aman­da By­nes läm­nar rät­te­gångs­sa­len 2013, iklädd en blond pe­ruk.

Aman­da kla­ra­de in­te av att se sig själv som poj­ke i ”She’s the man” (2006).

På den här fa­mil­jens upp­fart gjor­de en byx­lös Aman­da By­nes upp en eld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.