’Tim­buk­tu’ stäm­mer SD på kvarts mil­jon

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

Att Ja­son ”Tim­buk­tu” Di­a­ki­té, 43, och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na har en rätt så fros­tig re­la­tion kan nog ing­en ha mis­sat. Nu an­mä­ler ar­tis­ten par­ti­et för upp­hovs­rätts­in­trång, då de an­vänt tex­ten ”Al­la vill till him­me­len men ing­en vill dö i vård­kön” på si­na alstu­gor. Tas de två sista or­den bort är det näm­li­gen på pric­ken ti­teln på Tim­buk­tus­mest po­pu­lä­ra låt.

En­ligt stäm­nings­an­sö­kan vill han att par­ti­et för­bjuds att an­vän­da låttex­ten – om de fort­sät­ter ska de be­ta­la ett vi­te på en mil­jon kro­nor.

Sam­ti­digt yr­kar skiv­bo­la­get på 250 000 kro­nor i ska­de­stånd, Tim­buk­tu på 50 000 kro­nor och att SD be­ta­lar ­rät­te­gångs­kost­na­der­na.

Fo­to: AN­DERS DEROS

Ja­son ”Tim­buk­tu” Di­a­ki­té vill för­bju­da SD att an­vän­da en av hans låttex­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.