’Ing­en vill väl fram­stå som se­nil?’

Christi­na Schol­lin be­svi­ken på hur hon fram­ställs i re­a­li­ty­så­pan.

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

Trots att

80, äls­kar att med­ver­ka i po­pu­lä­ra ” Wahl­grens värld” är hon ibland be­svi­ken på hur hon fram­ställs i re­a­li­ty­pro­gram­met.

– Jag kanske över­re­a­ge­rar. Men jag kan bli led­sen, ing­en män­ni­ska vill väl fram­stå som en se­nil gam­mal dam när man är i si­na bäs­ta år? sä­ger ­Christi­na till Nö­jes­bla­det.

Fle­ra pi­kar som Christi­na fått från fa­mil­jen i pro­gram­met hand­lar om hen­nes en­tu­si­asm in­för sitt åt­tio­årska­las som vi­sa­des i sista av­snit­tet.

– Jag är jäk­ligt stolt att jag lyc­ka­des ge­nom­fö­ra en fan­tas­tisk fest för 140 per­so­ner. Men det är klart jag blir li­te led­sen om jag kän­ner att det se­dan för­löj­li­gas. Jag tyc­ker det är märk­ligt att det klipps så att jag fram­ställs som allt an­nat än med vär­dig­het.

Sam­ti­digt för­står Christi­na att allt vinklas så att pro­gram­met ska va­ra så ro­ligt som möj­ligt. Även

21, har vi­sat sitt miss­nö­je över hur han fram­ställts i pro­gram­met. I ”För­domspod­den” fick han frå­gan om det är schyst att tv-pro­duk­tio­nen fram­stäl­ler ho­nom som ”världs­från­vänd och oupp­lyst”.

– Den bil­den har de nog ab­so­lut gett li­te väl i det pro­gram­met och det är väl där­för ock­så som jag in­te kän­ner att jag vill va­ra med så myc­ket. Just för att man ald­rig vet hur de klip­per och så där.

Fo­to: KANAL 5 Fo­to: PE­TER WIXTRÖM Fo­to: AN­NA TÄRNHUVUD

Christi­na Schol­lin, ­Ingros­so, Ben­ja­min Christi­na med­ver­kar med ma­ken Hans Wahl­gren i suc­cén ”Wahl­grens värld”. Även Ben­ja­min Ingros­so är be­svi­ken på hur han fram­ställs i ”Wahl­grens värld”. Christi­na Schol­lin är kri­tisk till Kanal 5 och på det sätt som hon fram­ställs i ”Wahl­grens värld”: ”Jag tyc­ker att det är märk­ligt att det klipps så att jag fram­ställs som allt an­nat än med vär­dig­het”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.