Runar an­mäld för ola­ga hot

Pre­di­kan­ten för­kla­rar obe­tald fak­tu­ra med vec­ko­långt mor­fin­rus.

Klick! - - KLICKTUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

Runar Sögaard, 51, är i blåsvä­der igen. Jön­kö­pingsPos­tens äga­re, Hall me­dia, po­li­san­mä­ler Runar för ola­ga hot och bild­stöld, upp­ger P4 Jön­kö­ping.

Bak­grun­den är att Runar bjöd in Jim­mie Åkes­son, 39, att ta­la in­för krist­na väl­ja­re till El­mi­as mäss­hall fö­re va­let. Men hy­ran på 54 000 kro­nor be­ta­la­des ald­rig.

”Pre­di­kan­ten Runar Sögaard är en rik­skän­dis och det hand­lar om ett kom­mu­nalt bo­lag som in­te har fått in si­na peng­ar”, skri­ver Hall Me­di­as led­ning i en de­battar­ti­kel i Jön­kö­pings–Pos­ten.

Runar mo­ti­ve­rar den obe­tal­da fak­tu­ran, som nu är be­tald, med att han be­fun­nit sig i ett mor­fin­rus.

”I mit­ten av sep­tem­ber fick jag plöts­ligt och ab­rupt be­sked om att jag var tvung­en att gö­ra en akut stor ope­ra­tion vil­ket gjor­de att jag blev in­lagd på sjuk­hus och lev­de ett par vec­kor på en mas­sa mor­fin”, skri­ver han på Fa­ce­book.

An­mä­lan gäl­ler ock­så ola­ga hot ef­ter att Runar lagt ut bild och namn på den jour­na­lis­ten som skrev ar­ti­keln, ef­tersom kom­men­tarsfäl­tet in­ne­höll ett hot där en an­vän­da­re skrev att nå­gon bor­de skju­ta knä­skå­lar­na av re­por­tern.

Att han olov­li­gen an­vänt bil­den för­kla­rar Runar för P4 Jön­kö­ping med att han ”ta­git bil­den från so­ci­a­la me­di­er och att den där­för är fri att an­vän­da”, vil­ket stri­der mot upp­hovs­rättsla­gen.

Fo­to: CAROLINA BYRMO Fo­to: MAG­NUS SANDBERG

Runar Sögaard i sam­tal med Jim­mie Åkes­son i El­mi­as mäss­hall i Jön­kö­ping. Runar Sögaard är i blåsvä­der igen. Den här gång­en gäl­ler det en obe­tald fak­tu­ra, ola­ga hot och bild­stöld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.