Pla­ne­rar att gif­ta sig — i Pa­ris!

En­ligt käl­lor blir det vin­ter­bröl­lop för Ka­tie Hol­mes och Ja­mie Foxx.

Klick! - - KLICKTUELLT - Aman­da Ska­ger­ström Lin­dau

Hol­ly­wood­stjär­nor­na Ka­tie Hol­mes, 39, och Ja­mie Foxx, 50, pla­ne­rar bröl­lop, skri­ver The Mir­ror.

Och det är ing­et plöts­ligt ­gif­ter­mål – pa­ret har näm­li­gen hål­lit sin kär­lek hem­lig i fem år.

Ryk­ten om ro­man­sen upp­stod re­dan 2013 men då väg­ra­de de bå­da att kom­men­te­ra sin ci­vil­sta­tus. Först för­ra hös­ten fång­a­des de på bild till­sam­mans, hand i hand på en strand.

Sva­ret på var­för re­la­tio­nen ­hål­lits dold ver­kar lig­ga i Ka­ti­es se­pa­ra­tion från sin ex­man, ­skå­de­spe­la­ren och sci­en­to­lo­gen Tom Cru­i­se, 56, 2012.

En­ligt fle­ra ame­ri­kans­ka ­me­di­er ska det näm­li­gen ha fun­nits en spe­ci­ell klau­sul i skils­mäs­san som gick ut på att Ka­tie in­te öp­pet fick dej­ta nå­gon ny på fem år.

Nu är allt­så den ti­den för­bi och Ka­tie be­hö­ver in­te läng­re oroa sig för att bä­ra en ny ring på sitt fing­er.

En­ligt käl­lor till ame­ri­kans­ka me­di­er ska Ja­mie och Ka­tie gif­ta sig i Pa­ris i vin­ter.

– De har be­stämt sig för att Pa­ris är sta­den där de vill gö­ra sin kär­lek of­fent­lig ef­ter att ha smu­git med den i år, sä­ger en per­son i pa­rets när­het.

Fo­to: STELLA PICTURES

En­ligt käl­lor är Ja­mie Foxx och Ka­tie Hol­mes snart äk­ta ma­kar.

Fo­to: IBL

Ex­ma­ken Tom Cru­i­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.