Så gick det sen KRI­TI­SE­RAR för del­ta­gar­na NYA BARN NYA UPPBROTT. HOP­PAR AV. i ’Unga mam­mor’ ­PRO­GRAM­MET ”Fram­står som en oa

Klick! - - KROPP & SJÄL! -

Na­ta­lie Eklind, 23, från Ljung har med­ver­kat i samt­li­ga fy­ra sä­song­er. Hon har dött­rar­na 5,

3, och Ron­ja, 2, och har gift sig med sam­bon Ri­chard. Till­sam­mans har de ock­så tre häs­tar och nio hun­dar.

Men hon kom­mer in­te att spe­la in mer ma­te­ri­al.

– Det var ro­ligt att spe­la in pro­gram­met, men vå­ra var­da­gar ser trev­li­ga­re ut än vad som kom­mer fram i tv. Det är in­te så myc­ket bråk som man ser i tv. Vi le­ver ett van­ligt liv för­u­tom att vi har fler djur än vad folk of­tast har. In­spel­nings­pe­ri­o­den var svår ef­tersom det hän­de sa­ker som var job­bi­ga – som miss­fall. Men det blev ju nu till­slut.

4 de­cem­ber föd­des lil­la Na­ta­li­es fjär­de dot­ter.

Na­ta­lie kon­sta­te­rar att det finns tyd­li­ga nack­de­lar med med­ver­kan i ”Unga mam­mor” då hon har fått en hel del hår­da kom­men­ta­rer via so­ci­a­la me­di­er och att det tar ­myc­ket tid att va­ra med.

– Jag har tyckt att det är för många klipp på bar­nen när de brå­kar, vil­ket egent­li­gen of­tast ba­ra hän­der när de är tröt­ta. Då tar de hell­re de bil­der­na än de fi­na bil­der­na där de ba­ra le­ker och in­te brå­kar. Det är nog så­där för att de ska få ­tit­ta­re, tror jag. För vår fa­milj fram­står som gans­ka stö­kig jäm­fört med de and­ra, sä­ger hon.

Vad är fo­kus för dig i li­vet?

– Att ta hand om mi­na fy­ra barn – och al­la djur. Vi ska ock­så få ­fär­digt vårt hus.

Ali­cia, Jo­li­ne, Cor­ne­lia, Na­ta­lie kom­mer in­te med­ver­ka i fler sä­song­er ut­an ska fo­ku­se­ra på si­na dött­rar och al­la dju­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.