’Jag är bätt­re än du och kom­mer all­tid att va­ra det’

Ef­ter hår­da or­den — Glenn Hyséns flick­vän och son i för­so­nings­mö­te.

Klick! - - KLICKTUELLT - Aman­da Ska­ger­ström Lin­dau

Glenn Hysén, 59, har va­rit till­sam­mans med

Ca­mil­la Len­dott, 50, i tre år. Än­då har Ca­mil­la ald­rig träf­fat hans barn An­ton, 27, och

An­nie, 24. An­led­ning­en är den minst sagt fros­ti­ga re­la­tio­nen mel­lan hen­ne och ex­frun He­le­na

Hysén, 57.

”Jag är bätt­re än du och kom­mer all­tid att va­ra det. Vi är två och du är en­sam”, har Ca­mil­la ti­di­ga­re skri­vit i ett Fa­ce­boo­kin­lägg, rik­tat till He­le­na.

– Hon har ga­pat och skri­kit mas­sa glå­pord ef­ter mig, kal­lat mig di­ver­se sa­ker, har Ca­mil­la sagt till Ex­pres­sen om var­för hon skrev in­läg­get.

He­le­na för­ne­kar på­stå­en­de­na

Trots kvin­nor­nas bråk har so­nen An­ton och Ca­mil­la nu träf­fats för förs­ta gång­en till­sam­mans med Glenn. Mö­tet sän­des i ”Hyséns” i Kanal 5.

An­ton sä­ger att han tyck­te mö­tet var bra, men pas­sa­de än­då på att näm­na att Ca­mil­la bloc­ke­rat ho­nom och An­nie i so­ci­a­la me­di­er.

– Jag har bloc­ke­rat er för att jag in­te vill att er mam­ma ska ha in­syn i mi­na in­lägg som jag gör i mitt liv, sä­ger Ca­mil­la Len­dott i pro­gram­met.

He­le­na tyc­ker att det var helt okej att de träf­fa­des, men hon vill in­te kom­men­te­ra sin egen re­la­tion med Ca­mil­la.

Gla­dast i rö­ran ver­kar Glenn va­ra – som kän­de sig lät­tad ef­ter mö­tet.

– Nu hop­pas jag att det blir en fort­sätt­ning, men det tror jag sä­kert. Det var klart bätt­re ef­teråt, slut­po­äng­en blev skit­bra, sä­ger han i pro­gram­met.

Fo­to: NAINA HELEN W. JÅMA Fo­to: IBL

An­ton och He­le­na Hysén. Glenn Hysén och Ca­mil­la Len­dott har va­rit ett par i tre år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.