An­kla­gas för våld­täkt

Frans­ke re­gis­sö­ren Luc Bes­son an­kla­gas nu av nio kvin­nor.

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

An­kla­gel­ser­na om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er blir fler och fler mot den frans­ke re­gis­sö­ren och ma­nus­för­fat­ta­ren Luc Bes­son, 59, man­nen bakom fil­mer som ”Det sto­ra blå” och ” Ta­ken”, rap­por­te­rar The Hol­ly­wood re­por­ter. Yt­ter­li­ga­re fem kvin­nor har just trätt fram, vil­ket be­ty­der att det nu är to­talt nio kvin­nor som be­rät­tat om allt från opas­san­de be­te­en­de till re­na våld­täk­ter från re­gis­sö­rens si­da.

Den förs­ta an­kla­gel­sen sked­de i maj, då skå­de­spe­lers­kan Sand Van Roy, 28, sa att Luc dro­gat och för­gri­pit sig sex­u­ellt på hen­ne, vil­ket re­gis­sö­ren var snabb med att för­ne­ka.

– Herr Bes­son föll från sin stol när han hör­de des­sa an­kla­gel­ser, som han för­ne­kar helt, häl­sa­de hans ad­vo­kat ­Thi­er­ry Ma­rem­bert till The Hol­ly­wood re­por­ter.

Te­a­ter­pro­du­cen­ten Ka­ri­ne­Isam­bert, 40, be­rät­tar nu hur Luc på ett hård­hänt sätt taf­sa­de på hen­ne när hon som ung för­sök­te bli skå­de­spe­lers­ka, en ti­di­ga­re an­ställd på hans pro­duk­tions­bo­lag Eu­ro­pacorp vitt­nar om hans opas­san­de be­te­en­de, två stu­den­ter an­kla­gar ho­nom för tra­kas­se­ri­er och en kvin­na som va­rit as­si­stent till Luc häv­dar att hon blev ut­pres­sad till att in­gå ett sex­u­ellt för­hål­lan­de med re­gis­sö­ren.

Fo­to: IBL Fo­to: IBL

Skå­de­spe­la­ren Sand Van Roy är en av de som pe­kar ut Luc Bes­son för sex­ö­ver­grepp. Luc Bes­son ”föll från sin stol när han hör­de des­sa an­kla­gel­ser”, en­ligt hans ad­vo­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.