Ka­te går ald­rig ut ut­an sitt...

... läpp­bal­sam! Her­ti­gin­nan väg­rar tor­ra och fna­si­ga läp­par.

Klick! - - KLICKTUELLT - Aman­da Ska­ger­ström Lin­dau

Her­ti­gin­nan Ka­te Midd­le­ton, 36, syns ald­rig ut­an en li­ten stil­ren hand­väs­ka. Vad väs­kan in­ne­hål­ler har ti­di­ga­re va­rit väl dolt, men nu av­slö­jar för­fat­ta­ren till boken ”Ka­te: A Bi­o­grap­hy”, Mar­cia Moody, vil­ka fy­ra sa­ker som Ka­te all­tid bär med sig.

Lät­tast är det att ve­ta vad väs­kan in­te in­ne­hål­ler. En­ligt de kung­li­ga eti­kett­reg­ler­na är det näm­li­gen in­te tillå­tet att bä­ra med sig en mo­bil­te­le­fon på kung­li­ga upp­drag, skri­ver tid­ning­en Daily Ex­press.

Mo­bi­len får i stäl­let läm­na plats åt li­ten hand­spe­gel. Det and­ra her- ti­gin­nan in­te kla­rar sig ut­an är läpp­bal­sam. Tor­ra, fna­si­ga läp­par är helt en­kelt oac­cep­ta­belt när man ska va­ra sitt kung­a­dö­mes an­sik­te ut­åt.

Dess­utom har hon all­tid med sig en näs­duk och ’blot­ting pa­pers’ för att däm­pa glan­sig­het i an­sik­tet när hon fo­to­gra­fe­ras.

Fo­to: IBL Fo­to: IBL

För­u­tom läpp­bal­sam ser her­ti­gin­nan till att all­tid ha med sig bland an­nat hand­spe­gel och näs­du­kar i hand­väs­kan. Nöjd och gla’ när läpp­bal­sa­met är på plats!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.