Starkt och gri­pan­de dra­ma

Klick! - - BIO & TV - Jens Pe­ter­son

THE WI­FE Med­ver­kan­de: Glenn Clo­se, Jonathan Pry­ce, Christi­an Sla­ter, Ka­rin Franz Kör­lof. Re­gi: Björn Runge. Tid: 1 tim­me 40 mi­nu­ter. Gen­re: Dra­ma.

HANDLING: År 1992 i ett hus i Con­necticut, USA. Där vän­tar för­fat­ta­ren Joe Cast­le­man­oro­ligt på be­sked. Har han fått No­bel­pri­set el­ler in­te? Hans hust­ru Jo­an lug­nar ho­nom. Hon är hans stöd på många vis, och när det bli­vit klart att han fått lit­te­ra­tur­pri­set får vi föl­ja pa­ret un­der en tid. Först när de fi­rar med släkt, vän­ner och kol­le­gor hem­ma, och när de åker till Stock­holm för att han ska få pri­set. På den re­san finns en en­vis jour­na­list som vill skri­va en bi­o­gra­fi över för­fat­ta­ren. Och som vill av­slö­ja en

in­tres­sant hem­lig­het. Re­por­tern för­sö­ker få Jo­an att be­rät­ta san­ning­en. Vi ser ock­så på hen­nes re­ak­tio­ner att det är nå­got som ir­ri­te­rar hen­ne med al­la hyll­ning­ar till ma­ken.

VAD ÄR BRA? Svens­ke Björn Runge har gjort ett starkt och gri­pan­de in­ter­na­tio­nellt dra­ma om en kvin­na som är trött på att stå i bak­grun­den. Glenn Clo­se gör en av si­na bäs­ta in­sat­ser i hu­vud­rol­len. Jonathan Pry­ce är ock­så bra som ma­ken och Christi­an Sla­ter som den un­der­sö­kan­de jour­na­lis­ten.

Ka­rin Franz Kör­lof är min­nesvärd fo­to­graf som föl­jer ­för­fat­ta­ren un­der be­sö­ket i Stock­holm, och i mind­re rol­ler syns Jo­han Wi­der­berg och Jan My­brand.

VAD ÄR DÅ­LIGT? När man sett fil­men och vet he­la histo­ri­en kan för­fat­ta­ren Jo­es be­te­en­de mot sin hust­ru un­der den förs­ta de­len av fil­men ver­ka märk­ligt.

MÅS­TE JAG SE DEN? Det är en tid­lös in­tres­sant histo­ria och giss­nings­vis den förs­ta av fle­ra in­ter­na­tio­nel­la fil­mer från Björn Runge.

Fo­to: IBL

Klicks re­cen­sent Jens Pe­ter­son hyl­lar Glenn Clo­ses in­sats i ”The wi­fe”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.