He­re­di­ta­ry

(SKRÄCK)

Klick! - - BIO & TV - Ste­fan Hed­mark

Det bör­jar med en be­grav­ning. Se­dan spå­rar allt ur på ett högst till­freds­stäl­lan­de sätt. Den bäs­ta skräck­fil­men på många år. To­ni Col­let­te gör en av sin kar­riärs mest ex­plo­si­va in­sat­ser. Di­a­bo­lisk tra­ge­di som lå­ter oss få lä­ra kän­na en fa­milj som går ige­nom ofatt­bart li­dan­de och har ett mörkt för­flu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.