Jag – en tids­fa­scist som gil­lar öl och kat­ter...

Klick! - - REDAKTIONEN - TOVE BJÖRNLUNDH Tf redaktör

Ny­li­gen be­rät­ta­de Ben­ja­min ­Ingros­so att han fram­ställs som ”oupp­lyst” i fa­mil­jens re­a­li­ty­så­pa. Nu kri­ti­se­rar även mor­mor Christi­na Schol­lin ”Wahl­grens värld” (si­da 12). ”Ing­en vill väl fram­stå som en se­nil gam­mal dam?”, sä­ger hon. De unga mam­mor­na i TV3 (si­da 22-25) tyc­ker ock­så att ”bra tv” har fått va­ra vik­ti­ga­re än verk­lig­het. Själv­fal­let är de al­la med­vet­na om att klipp­ning och över­driv­na vinklar be­hövs för att det ska bli just bra tv. Men det är än­då job­bigt.

Man ska in­te bry sig om vad and­ra tyc­ker (så vi­da du in­te är en dryg jä­vel, då bor­de du nog tän­ka till). Men det gör man. Jag har of­ta und­rat över hur man be­skri­ver mig om man in­te rik­tigt kän­ner mig. ”Tove? Det är hon som... Hon med...” Som tur är, är det rö­da hå­ret en tyd­li­ga­re mar­kör än nån kropps­del jag har kom­plex för.

Och att tän­ka på hur man själv skul­le vinklas i en do­kuså­pa är bå­de nyt­tigt och obe­hag­ligt. En tids­fa­scist, som gil­lar bits­ka skämt och ba­ra är in­tres­se­rad av kat­ter, ”Ga­me of thro­nes”, öl och yo­ga?

Det stäm­mer i och för sig gans­ka väl...

Visst känns han igen? Det spju­ver­ak­ti­ga le­en­det av­slö­jar ho­nom, el­ler hur? Ja­ja­men, det är GLENN HYSÉN, 59, an­no 1981. Då — en ung fot­boll­sta­lang med en fan­tas­tisk proffs- och lands­lags­kar­riär fram­för sig. Nu har Glenn en egen do­kuså­pa — ”Hyséns”. Läs mer på si­dan 28!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.