HAR KLONAT SIG SJÄLV!

Klick! - - NEWS BREAKING -

Isa­bel­la tog en till­fäl­lig ti­me­out i sam­band med att hon bli­vit upp­sökt och drog till Spa­ni­en med si­na barn. Men ef­ter drygt en vec­ka är hon till­ba­ka på job­bet i full fart. I vec­kan har hon en stor lan­se­rings­fest för si­na pro­duk­ter i New York till­sam­mans med Ama­zon och se­dan vän­tar Austra­li­en. Mitt i allt det här har ­Isa­bel­la be­slu­tat att klo­na sig själv och star­ta ett ­ro­bot­kon­to på Instagram med en fik­tiv per­son, ­Gabri­el­le Löwen­grip. ­Isa­bel­las sto­ra fö­re­bild är näm­li­gen ­Gabri­el­le ”Coco” Cha­nel.

— Det är ett klas­siskt och in­ter­na­tio­nellt namn som de fles­ta kan ut­ta­la på fle­ra oli­ka språk. Själv­klart in­spi­re­ras vi myc­ket av Coco Cha­nel och hen­nes re­sa men det var fak­tiskt en slump med nam­net. In­te så många som vet att Coco egent­li­gen het­te Gabri­el­le i för­namn,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.