’Det gjor­de kon­stant ont’

Tit­ti Schultz ha­de hu­vud­värk i åra­tal — fick hjälp av bo­tox.

Klick! - - KROPP & SJÄL! -

Ra­di­o­pro­fi­len Tit­ti Schultz, 46, har de se­nas­te åren haft hu­vud­värk näs­tan varen­da dag, skri­ver hon på sin blogg. An­led­ning­en, me­nar hon, är för att hon bi­ter ihop kä­kar­na i söm­nen. Men nu har hon hit­tat ett ef­fek­tivt bot­me­del: Bo­tox­in­jek­tio­ner.

”Jag har tes­tat bettske­na men det har ba­ra re­sul­te­rat i att jag lig­ger och bi­ter ihop så hårt jag kan i bettske­nan, det kanske är bätt­re för tän­der­na men den ela­ka hu­vud­vär­ken är kvar. Det är helt vär­de­löst och jag vil­le in­te le­va så och då bör­ja­de jag le­ta and­ra al­ter­na­tiv”, skri­ver Tit­ti på sin blogg.

Ef­ter att ha va­rit väl­digt skep­tisk till bo­tox bör­ja­de hon lä­sa på mer om vil­ka me­di­cins­ka ef­fek­ter skön­hets­be­hand­ling­en kan med­fö­ra.

I ”Ma­lou ef­ter tio” be­skri­ver Tit­ti den job­bi­ga käns­lan av tryck i hu­vu­det.

– Det gjor­de kon­stant ont och det var som en käns­la av att ha en hjälm på sig. Till slut var det som ett na­tur­ligt till­stånd att he­la ti­den ha ont.

Tit­ti ha­de in­te tänkt tan­ken att hon kun­de få hjälp in­om sjuk­vår­den.

– Bo­tox­in­jek­tio­ner för mig har va­rit för­knip­pat med skön­hets­be­hand­ling­ar och det var en skön­hets­sa­long som jag tog kon­takt med ef­ter re­kom­men­da­tio­ner av vän­ner. Då viss­te jag in­te att man kan få re­miss in­om sjuk­vår­den.

Joakim Tedroff, neu­ro­log på Psy­ki­a­tri­cent­rum vid Ka­ro­lins­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set, be­kräf­tar i sam­ma pro­gram att de in­om sjuk­vår­den får fler och fler re­mis­ser från tand­lä­ka­re.

– Det är nu­me­ra en be­prö­vad be­hand­lings­me­tod att be­hand­la bett­mus­keln med bo­tu­li­num­tox­in som gif­tet he­ter. Det är ett gift som är ofar­ligt för mus­keln men lå­ser bud­bärar­mo­le­ky­ler­na till käk­mus­keln och det här sit­ter i un­ge­fär tre må­na­der. Allt är en dos­frå­ga men de do­ser­na vi ger in­om sjuk­vår­den är säk­ra. Helst skul­le jag se att man in­te går till en skön­hets­sa­long om de in­te har me­di­cinskt ut­bil­dad per­so­nal. Tit­ti kän­ner sig som en ny män­ni­ska ef­ter be­hand­ling­en. – Jag har in­te haft hu­vud­värk se­dan jag fick bo­tox­in­jek­tio­nen och det är ett par må­na­der se­dan, men nu bör­jar jag kän­na att det snart är dags igen, sä­ger Tit­ti i ”Ma­lou ef­ter tio”.

Fo­to: IBL

”Det var som en käns­la av att ha en hjälm på sig”, så be­skri­ver Tit­ti Schultz smär­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.