Bo­tu­li­num­tox­in – så fun­kar det!

Klick! - - KROPP & SJÄL! - Käl­la:WIKIPEDIA

Bo­tu­li­num­tox­in är ett gift som pro­du­ce­ras av bak­te­ri­en Clo­stri­di­um bo­tu­li­num och or­sa­kar för­lam­ning. Äm­net är myc­ket po­tent och upp­ges va­ra sex mil­jo­ner gång­er gif­ti­ga­re än skal­ler- orms­gift. Ett krydd­mått av det­ta nerv­gift räc­ker för att dö­da Sve­ri­ges he­la be­folk­ning.

Bo­tu­li­num­tox­in an­vänds i en myc­ket för­sva­gad form un­der nam­nen Bo­tox, Xe­o­min, Dysport och Neuro­bloc för för­lam­ning av till ex­em­pel musk­ler och svett­kört­lar, men även i form av skön­hets­be­hand­ling­ar i pan­nan för att slä­ta ut an­lets­dra­gen.

Fo­to: STELLA PICTURES

Till slut fick Tit­ti hjälp av bo­tox­in­jek­tio­ner: ”Jag har in­te haft hu­vud­värk se­dan jag fick bo­tox­in­jek­tio­nen och det är ett par må­na­der se­dan”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.