Fe­lix Sandman är lyck­lig ’så in i hel­ve­te’

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

För vis­sa tar det ett halvt liv att hit­ta sin själs­frän­de, för and­ra går det desto snab­ba­re. I ”Ne­mo mö­ter en vän” be­rät­tar 20-åri­ga ar­tis­ten Fe­lix Sandman att han har fun­nit sitt livs kär­lek i ar­tis­ten Andrea Käll­ström, 20.

— Hon är min soul­ma­te, jag kom­mer gif­ta mig och skaf­fa barn med hen­ne, hund­ra pro­cent, sä­ger Fe­lix.

Pa­ret som va­rit ihop i tre må­na­der har känt varand­ra se­dan de var tio år, då de har dan­sat till­sam­mans.

När for­ne FO&O-med­lem­men får frå­gan om han är lyck­lig och kär kom­mer sva­ret snabbt:

— Så in i hel­ve­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.