Äls­ka­de och ha­ta­de jul – trev­lig helg!

Klick! - - REDAKTIONEN - TO­VE BJÖRNLUNDH Tf re­dak­tör to­[email protected]­ton­bla­det.se

Äls­kar du el­ler ha­tar du? Ju­len allt­så.

Hör du till ka­te­go­rin ju­läls­ka­re som bär med­ve­tet fu­la jultrö­jor he­la de­cem­ber, bör­jar pyn­ta i ok­to­ber och vars hem fylls med blin­kan­de tom­tar? El­ler dröm­mer du om att fly lan­det och allt vad hög­ti­den in­ne­bär i form av kött­bul­lar och köp­hets?

Klicks re­dak­tion har folk i bå­da lä­ger och vi är ju en schysst tid­ning så vi har fyllt jul­num­ret med nå­got för al­la. Ex­tra glitt­ri­ga kän­dis­si­dor med en stor julin­ter­vju med pa­ret Lind Bag­ge (si­da 2025), vi har ta­git re­da på vad fa­vo­ri­ter­na i ”Su­nes jul” gör i dag (si­da 26-29) och själv­fal­let har årets jul­värd Kat­tis Ahl­ström fått den än­nu stör­re äran — att bli Vec­kans kex (si­da 58-59). Tra­di­tions­en­ligt bju­der vi ock­så på fi­na ju­le­ti­ket­ter för att snyg­ga till di­na klap­par!

Men om du ha­tar ju­len har vi till och med sla­git in en grin­char­ti­kel till dig med and­ra sa­ker att fi­ra den 24 de­cem­ber. Som att hyl­la fö­del­se­dags­kvin­nan ­Per­nil­la

­Wahl­gren!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.