”Jag är så stolt över mitt land”

Klick! - - BREAKING NEWS - Ag­ne­ta El­me­gård

Det blev 20 mil­jo­ner mind­re i in­sam­la­de peng­ar i år för ­”Mu­sik­hjäl­pen”, från 74 mil­jo­ner kro­nor för­ra året, till drygt 50 mil­jo­ner i år. Ef­ter 144 tim­mars sänd­ning var pro­gram­le­da­ren Wil­li­am Spetz, 22, nöjd med re­sul­ta­tet.

– Jag har ald­rig va­rit så stolt över mitt land som jag är pre­cis just nu. Jag är ­ge­nom­fylld av hopp, sä­ger han.

”Mu­sik­hjäl­pen” är Ra­di­o­hjäl­pens ­in­sam­ling till­sam­mans med Sve­ri­ges Ra­dio och SVT och te­mat i år var ”Al­la har rätt att fun­ka oli­ka”, där fo­kus le­gat på unga med funk­tions­ned­sätt­ning­ar över he­la värl­den.

Fo­to: STEL­LA PICTURES

Wil­li­am Spetz är glad över al­la ­bi­drag som kom in till årets ”­Mu­sik­hjäl­pen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.