’Jag är pax­ad’

Le­o­no­ra Vil­helms­son är bå­de skräck­sla­gen och lyck­lig.

Klick! - - KLICKTUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

El­va av­snitt in i ”Bon­de sö­ker fru” val­de

41, att skic­ka hem de två kvar­va­ran­de brev­skri­var­na, 28, och 26, ef­tersom hon in­te kän­de nå­gon at­trak­tion för nå­gon av dem.

Men nu är Le­o­no­ra änt­li­gen kär. Det var i bör­jan av de­cem­ber som Le­o­no­ra skrev på sin blogg att hon va­rit på dejt i Lund.

Och ef­ter allt att dö­ma har kär­le­ken änt­li­gen spi­rat för bon­den som fick en and­ra chans i den här sä­song­en ef­ter att ha bli­vit dum­pad av en brev­skri­va­re.

”Jag är till min sto­ra gläd­je nu­me­ra pax­ad”, skri­ver hon i ett mejl till Nö­jes­bla­det.

Le­o­no­ra skri­ver att hon blev kon­tak­tad via In­stagram och att hon har ”Bon­de sö­ker fru” att tac­ka för att det bli­vit som det bli­vit.

”Jag kan in­te sä­ga så myc­ket mer. Vi har bå­da barn och vi vill att de ska få kom­ma in i varand­ras liv på ett lugnt och tryggt sätt”, skri­ver Le­o­no­ra.

På blog­gen har hon ut­veck­lat si­na käns­lor för per­so­nen.

”När man vill vå­ga kas­ta sig ut, öpp­na upp sitt in­ners­ta och ba­ra ge. Och sam­ti­digt att va­ra skräck­sla­gen över just de käns­lor­na. Och mitt i allt det så vill man ba­ra skri­ka ut för he­la värl­den att man är värl­dens lyck­li­gas­te kvin­na. Det är myc­ket in­om Le­o­no­ra Vil­helms­son just nu. Så myc­ket vac­ker­het och så myc­ket fram­tids­tro.”

Så myc­ket vac­ker­het och fram­tids­tro.

Fo­to: TV4 Fo­to: IBL Fo­to: TV4

Le­o­no­ra Vil­helms­son har haft ett minst sagt tur­bu­lent kär­leksliv. Hon var gra­vid i sjun­de må­na­den när hon blev läm­nad av sin fru och en­sam för­äl­der till dot­tern Mol­lie, 8, 2009. För två sä­song­er se­dan fick Le­o­no­ra chan­sen att hit­ta en ny livspar­ner tack va­re ”Bon­de sö­ker fru” och hon fann den i brev­skri­vers­kan Lou­i­se Eriks­son, 28. Pa­ret för­lo­va­de sig, men så i slu­tet av ok­to­ber be­rät­ta­de Le­o­no­ra att de gått skil­da vä­gar. När at­trak­tio­nen ute­blev skic­ka­des Ma­ria hem. Vil­helms­son, Ma­ria, Le­o­no­ra So­fia, Ma­ria, Le­o­no­ra och So­fia äter ge­men­sam mid­dag i ett av av­snit­ten. Även So­fia blev hemskic­kad. Den nya kär­le­ken tog kon­takt via Le­o­no­ras Instagram­kon­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.