’Folk blev ju som to­ki­ga...’

Ing­er Nils­son väg­ra­de sä­ga Pip­pis namn i 20 år:

Klick! - - KLICKTUELLT - Aman­da Ska­ger­ström Lin­dau

Hon var åt­ta år gam­mal när hon fick rol­len som Pip­pi Långstrump. Men ti­den som he­la Sve­ri­ges fa­vo­rit­ka­rak­tär var in­te en­bart kul och i pro­gram­met ”Svens­ka tv-histo­ri­er” be­rät­tar Ing­er Nils­son, 59, att hon un­der tio-tju­go år väg­ra­de sä­ga sin roll­fi­gurs namn.

– Det var min egen lil­la pri­va­ta pro­test, sä­ger hon i pro­gram­met.

An­led­ning­en var att det med ti­den blev för myc­ket när folk vil­le ha hen­nes au­to­graf och ta fo­ton he­la ti­den.

– Folk blev ju som to­ki­ga i Pip­pi. Det är nå­got som hän­der med folk när de tit­tar på Pip­pi.

Hon av­slö­jar ock­så att hon väg­ra­de ba­lan­se­ra på häs­ten Lil­la gub­bens rygg och att ha en py­to­norm runt hal­sen. Re­gis­sö­ren Ol­le Hell­bom val­de då att an­vän­da en li­te spe­ci­ell stunt­man – näm­li­gen Pip­pis kom­pis Tom­my, som spe­la­des av Pär Sund­berg, 61.

– Då tyck­te Ol­le att ’vi sät­ter på dig en pe­ruk så får du gö­ra det’. Det var ju li­te spän­nan­de och ka­me­ran var bak­i­från så man såg in­te att det var jag, sä­ger han.

Även apan Herr Nils­son var li­te svår att han­te­ra. Han bå­de bets och baj­sa­de un­der in­spel­ning­ar­na.

I dag skrat­tar Ing­er Nils­son åt min­ne­na från ti­den. – Nu kan jag kän­na li­te öm­het in­för Pip­pi.

Fo­to: IBL

Ing­er Nils­son spe­la­de Pip­pi Långstrump på film och i tv-se­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.